Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.1.6.2.2 Indtægts- og udgiftstyper

Indhold

Dette afsnit handler om hvilke indtægter og udgifter, der skal behandles som engangsindtægter/-udgifter og hvilke der skal omregnes til helårsindtægter/-udgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Engangsindtægter
 • Indtægter, der skal omregnes
 • Engangsudgifter
 • Udgifter, der skal omregnes
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Engangsindtægter

Engangsindtægter er indtægter, der medregnes i årsindkomsten uden omregning til helårsindkomst. Efter praksis kan engangsindtægter være:

 • Spekulationsgevinster
 • Indkomstskattepligtige gaver
 • Aktieindkomst
 • Tantiemer
 • Gratialer
 • Bonusbeløb
 • Feriepenge, optjent i året før skattepligtens ophør. Se TfS 1978, 95 LSR
 • Overskud af solgt virksomhed. Se TfS 1985, 655 LSR
 • Overskud af solgte landbrugsejendomme. Se TfS 1987, 390 LSR
 • Afkast af kapitalindkomst. Se SKM2003.179.LSR.

Indtægter, der skal omregnes

For andre indtægter skal der foretages en forholdsmæssig afpasning af indkomsten, så den omregnes til helårsindkomst. Efter praksis kan disse indtægter være:

 • Løn (inkl. honorar for vikararbejde). Se TfS 1962, 92 LSR og TfS 1966, 8 LSR
 • Beløb udbetalt for overarbejde
 • Bestyrelseshonorar til medlem, der er udtrådt af bestyrelsen ved skattepligtens ophør.
 • Obligationsrenter og andre renteindtægter, der skal medregnes inden for skattepligtsperioden. Se LL (ligningsloven) § 5 B
 • Feriepenge, optjent i det år hvor skattepligten ophører
 • Forældreorlovsydelser. Se TfS 1998, 640 LSR.

Engangsudgifter

Engangsudgifter er udgifter, der fratrækkes i årsindkomsten, uden omregning til forholdsmæssigt fradrag.

Efter praksis kan engangsudgifter være:

 • Kapitalindskud vedr. en rente- eller rateforsikring
 • Underskud fremført fra tidligere indkomstår. Se LSRM 1983, 58 LSR
 • Negativ kapitalindkomst. Se SKM2006.359.LSR.

Bemærk

Visse udenlandske studerendes fradrag (gæstestuderendefradrag) for nødvendigt underhold fragår med en forholdsmæssig andel i delårsindkomsten. Se også SKM2010.708.SKAT .

Fremførsel af underskud

Landsskatteretten har afgjort, at underskud fra en periode med fuld skattepligt skulle modregnes i overskud fra en anden periode med begrænset skattepligt i samme kalenderår, før der sker fremførsel af tidligere års underskud. Se TfS 1987, 385 LSR.

Udgifter, der skal omregnes

Renteudgifter skal omregnes til helårsindkomst. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 7.

Ved beregningen af uudnyttet skatteværdi af personfradrag, foretages omregning til helårsindkomst, uanset om den skattepligtige indkomst er 0 kr. eller negativ. Se PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2006.359.LSR

Skatteyders skattepligt ophørte 29. januar 2002, hvorefter skatteyderen var begrænset skattepligtig til Danmark. Der skulle ske helårsomregning af delårsindkomsten for såvel perioden med fuld som med begrænset skattepligt. Negativ kapitalindkomst blev anset for en engangsudgift. Engangsudgift.

SKM2003.179.LSR

Ved tilflytning til Danmark kunne værditilvæksten på skatteyders livsforsikring, kun beskattes i Danmark for den del, der var optjent i perioden efter tilflytningen. Afkastet blev anset som engangsindtægt da det kan svinge meget i løbet af året.

TfS 1998, 640 LSR

Skatteyder blev begrænset skattepligtig til Danmark, og den forældreorlovsydelse hun fik, skulle omregnes til helårsindkomst og kunne altså ikke anses for en engangsindtægt.

TfS 1987, 385 LSR

En skatteyder flyttede fra Danmark. I perioden med fuld skattepligt havde skatteyderen negativ indkomst og i perioden med begrænset skattepligt havde skatteyderen positiv indkomst. Der skulle ske udligning af de to indkomstperioder inden for samme kalenderår før der kunne ske fremførsel af tidligere års underskud. Fremførsel af underskud.

TfS 1987, 390 LSR

En skatteyder, der var flyttet fra Danmark i september, havde pr. 1. juli solgt to landbrugsejendomme. Da overskuddet fra de to ejendomme for tiden frem til 1. juli efter det oplyste fandtes at svare til det normale overskud for et helt år, ansås det som en engangsindtægt, der ikke skulle omregnes til helårsindkomst. Engangsindtægt.

TfS 1985, 655 LSR

En skatteyder solgte sin entreprenørvirksomhed her i landet i foråret og flyttede til Spanien 1. april. Da virksomhedsoverskuddet ikke ville være indgået i hans skattepligtige indkomst med et større beløb, hvis han havde været skattepligtig her i landet hele året, fandtes der ikke grundlag for at omregne overskuddet til helårsindtægt. Engangsindtægt.

LSRM 1983, 58

Fremført underskud skulle behandles som engangsudgift i relation til den dagældende skatteberegningsregel i KSL (kildeskatteloven) § 35, stk. 3. Engangsudgift.

TfS 1978, 95 LSR

Feriepenge fra året inden skattepligtens ophør, skulle anses som en engangsindtægt.

TfS 1966, 8 LSR

Skatteyder tilflyttede Danmark og arbejdede efter tilflytningen som vikar. Selvom lønnen normalt kun blev udbetalt 11 måneder om året skulle lønnen optjent i det år hun tilflyttede Danmark, omregnes til helårsindkomst.

TfS 1962, 92 LSR

Skatteyder havde efter påbegyndt skattepligt til Danmark udført tidsbegrænset arbejde. Selvom arbejdet var tidsbestemt og et ikke tilbagevendende vikariat, var det modtagne vederlag honorar for udført arbejde hvorfor landsskatteretten fandt, at vederlaget skulle omregnes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.