Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Skal der betales skat, når man modtager et vederlag for at påtage sig en konkurrenceklausul? Hvordan beskattes man af et løbende vederlag for en konkurrenceklausul? Skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af et vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul? Hvordan beskattes et engangsvederlag i forbindelse med en konkurrenceklausul?

C.A.3.3.1 Vederlag for konkurrenceklausul

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler mv.), som en medarbejder påtager sig.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Engangsvederlag
  • Løbende vederlag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det vederlag, som medarbejderen modtager for at påtage sig en konkurrenceklausul, skal han eller hun medregne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se AL (afskrivningsloven) § 40, stk. 8, jf. stk. 3. Beløbet er personlig indkomst.

Beløbet skal omregnes til kontantværdi. Se AL (afskrivningsloven) § 45.

Se i øvrigt Ansættelsesklausulloven om de gældende regler, herunder de betingelser der skal være opfyldt, for at en arbejdsgiver kan indgå en forpligtende aftale med en lønmodtager om en ansættelsesklausul, fx en konkurrenceklausul.

Engangsvederlag

Engangsvederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv., som betales under tjenesteforholdets beståen eller i forbindelse med tjenesteforholdets ophør, er A-indkomst. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1, og kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 31 jf. KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2.

Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af engangsvederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv. jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1. Se SKM2018.192.SR.

Løbende vederlag

Løbende vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv., der betales under tjenesteforholdets beståen eller i forbindelse med tjenesteforholdets ophør, er A-indkomst. Se KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1 og kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 2 jf. KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2.

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af det løbende vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv. jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1. Se SKM2018.192.SR.

Eksempel

En person var med virkning fra maj 2016 blevet ansat i en særligt betroet stilling og havde i den forbindelse påtaget sig en konkurrenceklausul omfattet af ansættelsesklausulloven. I en anmodning om bindende svar svarede Skatterådet, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget for en konkurrenceklausul. Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af et engangsvederlag for en konkurrenceklausul. Endelig svarede Skatterådet, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af de månedlige rater for en konkurrenceklausul. Se SKM2018.192.SR.

Se også

  • C.C.6.4.2.2 om vederlag for at påtage sig en konkurrenceklausul i erhvervsforhold
  • C.C.2.4.5.2 om godtgørelse og vederlag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.192.SR

Skatterådet svarede, at spørgeren skal betale arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget for en konkurrenceklausul. Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af et engangsvederlag for en konkurrenceklausul. Endelig svarede Skatterådet, at spørgeren skal betale arbejdsmarkedsbidrag af de månedlige rater for en konkurrenceklausul. Løbende vederlag. AM-bidragspligt. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.