Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.A.10.4.3.2 Certifikattabsforsikring

Indhold

I dette afsnit beskrives certifikattabsforsikringen og dens skattemæssige behandling.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Certifikattabsforsikring
  • Hvilken type forsikring?
  • Den skattemæssige behandling
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Certifikattabsforsikring

Certifikattabsforsikring er en erhvervsudygtighedsforsikring, der dækker en pilot mod

  • tab af certifikat og
  • pålæg af begrænsninger i udøvelsen af de rettigheder, der er tildelt i kraft af flyvecertifikatet, som er en følge af sygdom eller legemsskade, der kan anses for kronisk.

Hvilken type forsikring?

Der er som regel tale om forsikringer, hvor arbejdsgiveren betaler præmien, mens arbejdstageren (piloten) er den forsikrede.

Certifikattabsforsikringer anses for syge- og ulykkesforsikringer. Se LSRM 1976.83 LSR.

Den skattemæssige behandling

Hvis forsikringen ejes af piloten, vil den skattemæssigt blive behandlet efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, jf. afsnit C.A.10.4.2.3.2.6 Syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 5) og C.A.10.4.2.3.4 Beskatning af udbetalinger.

Hvis forsikringen ejes af en anden end piloten, så skal den skattemæssigt behandles efter reglerne i statsskatteloven, jf. afsnit C.A.10.4.2.7 Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5 litra b og C.A.10.4.3.17 Syge- og ulykkesforsikring, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven.

Det er vilkårene i forsikringsaftalen, der er afgørende for, om det er luftfartsselskabet som arbejdsgiver, eller den ansatte pilot, der anses for at være ejer af ordningen.

Bemærk

En certifikattabsforsikring, der giver piloten ret til en løbende pensionsydelse ved tab af erhvervsevnen, kan opfylde betingelserne for at være en invalidepension omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 4, litra c. Se om invalidepensioner i afsnit C.A.10.2.1.1.6 Invalidepension

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1976.83.LSR

Trafikflyvers særlige erhvervsudygtighedsforsikring anerkendt som syge- og ulykkesforsikring (som dengang var fradragsberettiget).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.