Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Kan præmien til en sygedagpengeforsikring trækkes fra?

C.A.10.4.3.16 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere (dagpengerefusion)

Indhold

Dette afsnit handler om den frivillige sikring af arbejdsgiverens sygedagpengeforpligtelse (dagpengerefusion) i den såkaldte arbejdsgiverperiode.

Afsnittet indeholder:

  • Sygedagpengelovens betalingsforpligtelse for arbejdsgiveren og hans refusionsret
  • Refusion af dagpenge for private arbejdsgivere
  • Den skattemæssige behandling af refusionsordningen.

Sygedagpengelovens betalingsforpligtelse for arbejdsgivere og hans refusionsret

Det er som hovedregel kommunen, der skal udbetale sygedagpenge. Som undtagelse gælder dog, at det er arbejdsgiveren, der skal udbetale sygedagpenge til sine ansatte i de første 30 dage af hver sygdomsperiode (arbejdsgiverperioden), forudsat sygedagpengelovens betingelser i øvrigt er opfyldt. Se sygedagpengeloven § 6.

Set i forhold til arbejdsgiverens udbetalingsforpligtelse udbetaler kommunen sygedagpenge i alle øvrige tilfælde.

Det vil sige til:

  • Lønmodtagere, som ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren
  • Lønmodtagere hvor denne ret er ophørt
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og øvrige personer inden for den sygedagpengeberettigede personkreds.

Herudover udbetaler kommunen refusion til arbejdsgivere, der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fraværet. Refusionen svarer til de dagpenge, som den sikrede ellers ville have haft ret til fra kommunen for samme arbejdsforhold, dog højst svarende til den udbetalte løn for samme tidsrum.

Refusion af dagpenge for private arbejdsgivere

En privat arbejdsgiver kan tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til fra lønmodtagerens 2. fraværsdag at få refunderet et beløb fra kommunen, som svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren. Refusionsbeløbet kan dog ikke overstige det beløb, som lønmodtageren ville have ret til som sygedagpenge fra kommunen. Refusionsbeløbet kan heller ikke overstige den løn eller de sygedagpenge, som arbejdsgiveren har udbetalt.

Private arbejdsgivere er:

  • Alle arbejdsgivere, bortset fra offentlige myndigheder og private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler

Præmien til sygedagpengeforsikringen fastsættes som en procentdel af arbejdsgiverens samlede lønsum. Det er en betingelse for optagelse i sygedagpengeforsikringen, at virksomhedens samlede årlige lønsum ikke overstiger et beløb, hvis størrelse fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet.

Sygedagpengeforsikringen administreres af Udbetaling Danmark.

Den skattemæssige behandling af refusionsordningen

Arbejdsgiverens præmie til ordningen

Præmien er fradragsberettiget som en driftsomkostning efter SL (statsskatteloven) § 6, litra a. Præmiebetalingen påvirker ikke den eller de ansattes indkomstopgørelse.

Udbetalinger fra refusionsordningen

Refusionsbeløbet udbetales som eventuelt delvis kompensation for den løbende udgift, den private arbejdsgiver har til betaling af sygedagpenge efter sygedagpengeloven i op til 30 dage.

Da der er tale om refusion af en dagpengeudgift, som  kan fratrækkes i indkomstopgørelsen, skal refusionsbeløbet medregnes i den private arbejdsgivers indkomstopgørelse og i virksomhedsindkomsten, hvor dagpengeudgiften er fratrukket. Se SL (statsskatteloven) § 4, litra a. Refusionsbeløbet anses ikke for en skattefri forsikringsudbetaling omfattet af SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra b.

Tilsvarende gælder refusionsbeløb til arbejdsgivere, der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fraværet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.