Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelse og bødeniveau

Tilregnelse

Det er en betingelse for at pålægge et bødeansvar for overtrædelser af BEK nr. 1634 af 27/12/2019, at den indberetningspligtige har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Simpel uagtsomhed er således ikke strafbar. Af lovforarbejderne fremgår, at i det omfang, der i de første år efter gennemførelsen måtte være usikkerhed om afgrænsningen af de indberetningspligtige ordninger, vil denne usikkerhed kunne have betydning for, om der vurderes at være tale om forsæt eller grov uagtsomhed (eller eventuelt blot simpel uagtsomhed) i forbindelse med manglende eller fejlagtig indberetning. Dette vil generelt være tilfældet i forbindelse med tilregnelsesvurderingen i straffesager om overtrædelser af nyere og kompliceret særlovgivning, hvis der er usikkerhed om de underliggende materielle regler, indtil denne usikkerhed afklares gennem praksis.

Bødeniveau

I bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2 (L 49, 2019-20), er der redegjort for det foreslåede bødeniveau for overtrædelse af straffebestemmelserne i bekendtgørelsen. Bødesatserne er differentieret efter nettoomsætningens størrelse. Der er samtidig lagt op til, at bødeniveauet, hvor det er den relevante skatteyder, som er ansvarssubjekt, som udgangspunkt fastsættes til det halve i forhold til tilfælde, hvor det er mellemmanden, der er ansvarssubjekt.

Det er anført i lovbemærkningerne, at det beskrevne bødeniveau skal sikre, at bøderne er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende for alle, der er indberetningspligtige efter bekendtgørelsen, uanset størrelse.

Efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30, stk. 2, skal der ved bødeudmålingen lægges vægt på ansvarssubjektets økonomiske forhold og for overtrædelser begået af virksomheder på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet, jf. nærmere herom nedenfor vedrørende de grundlæggende bødeniveauer.

Der vil som udgangspunkt skulle udmåles en bøde for hver overtrædelse, der begås. Hvor en indberetningspligtig har begået flere overtrædelser til samtidig pådømmelse, har domstolene mulighed for - efter de samlede omstændigheder i sagen - at udmåle en fælles bøde for alle overtrædelserne.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.