Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.C.3.5.3.12 Bødeniveau for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol i TDL § 23, stk. 3

Indhold

Dette afsnit handler om bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol.

Afsnittet indeholder:

  • Om standsning for toldkontrol
  • Regel
  • Bødeniveau
  • Prøvesager

Om standsning for toldkontrol

Personer, som ind- eller udrejser fra det danske toldområde, skal standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det. Dette følger af TDL § 23, stk. 1. Påbuddet om standsning gælder personer, der indrejser i eller udrejser fra det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje. Tilsvarende gælder for personer, der færdes ved landegrænse, langs kyster, i havne og i lufthavne eller på landingssteder. Dette følger af TDL § 23, stk. 3.

Efterkommer en person ikke påbuddet om at standse op, bliver told- og skatteforvaltningen frataget muligheden for at føre den fornødne kontrol med genstande, som ikke frit kan udføres fra eller indføres til Danmark. Endvidere fratages told- og skatteforvaltningen muligheden for om fornødent at opkræve told- og afgifter, herunder punktafgifter af afgiftspligtige varer, som rejsende medfører ved indrejse i det danske toldområde. Se TDL §§ 10, 11 og 11 a.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder eller forsøger at overtræde TDL § 23.

Se TDL § 79 stk. 1, nr. 3.

Bødeniveau

Overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol medfører en ordensbøde.

Rigsadvokaten har godkendt, at bødeniveauet for manglende standsning for toldkontrol fastsættes til 5.000 kr. Rigsadvokaten har endvidere godkendt, at bøden i gentagelsestilfælde fastsættes til et beløb svarende til den foregående idømte bøde med tillæg af 25 %. Der skal føres prøvesager for at få domstolenes godkendelse af dette bødeniveau. Se nedenfor.

Ordensbøder for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol følger således det generelle princip om modereret kumulation. Se afsnit A.C.3.5.3.1 Generelt om ordensbøder Generelt om ordensbøder.

Prøvesager

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at fastlægge et ensartet bødeniveau, inden Skattestyrelsens straffesagsenheder i en administrativ afgørelse i form at et bødeforelæg kan udmåle en bøde for overtrædelse af reglerne om standsning for toldkontrol.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.