Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.C.3.2.1.4.3.5 Pligten til at opbevare eller indsende grundlaget for indberetninger, SIL § 59, stk. 1, nr. 5

Afsnittet indeholder:

  • Regel

  • Personer omfattet af reglen

  • Fuldbyrdelsestidspunkt

Regel

Med bøde straffes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 5, den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft undlader at opfylde pligten til at opbevare eller indsende materiale efter reglerne i SIL § 56.

SIL § 56, stk. 1, indeholder en regel om, at den, der som led i sin virksomhed er indberetningspligtig efter SIL, skal opbevare grundlaget for de oplysninger, der indberettes. Den indberetningspligtige skal også opbevare oplysninger til brug for afgørelse af, om en oplysning er indberetningspligtig.

Efter SIL § 56, stk. 2, skal den indberetningspligtige efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes.

SIL § 56, stk. 3, indeholder en regel om, at forpligtede enheder omfattet af hvidvaskdirektivet på anmodning fra told- og skatteforvaltningen har pligt til at indsende grundlaget for visse hvidvaskindberetninger.

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, viderefører SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1. Den del af gerningsindholdet i SIL § 59, stk. 1, nr. 5, der vedrører tilsidesættelse af pligten til at indsende materiale, er ny. Denne del af straffebestemmelsen finder derfor kun anvendelse på overtrædelser, der begås fra 1. januar 2019.

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, finder i øvrigt anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019.

Bemærk

Bemærk, at simpel uagtsomhed var tilstrækkeligt til, at SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, var overtrådt. Simpel uagtsomhed er ikke længere strafbar, idet kravet til tilregnelse i SIL § 59, stk. 1, nr. 5, er forsæt eller grov uagtsomhed.

Personer omfattet af reglen

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, omfatter indberetningspligtige, der ikke har opfyldt pligten til at opbevare grundlaget for indberetninger, eller som ikke på anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsender materiale efter SIL § 56.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 5, er fuldbyrdet, når det konstateres, at grundlaget for indberetninger ikke er opbevaret, eller når en indberetningspligtig ikke indsender materialet inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter SIL § 56.

Se A.C.3.5.3.5 Bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidige indberetninger om bødeniveau ved overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4, undladelse af rettidige indberetninger. Det er i lovbemærkningerne til SIL § 59, stk. 1, nr. 5, forudsat, at bødeniveauet skal være det samme som for overtrædelse af SIL § 59, stk. 1, nr. 3-4.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.