Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.5.3.4. Når der er flere mellemmænd

Hvis der er mere end én enkelt mellemmand, påhviler forpligtelsen til at indberette oplysninger om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning alle mellemmænd, der er involveret i den samme indberetningspligtige grænseoverskridende ordning. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 6.

En mellemmand er kun fritaget fra at skulle indberette oplysninger i det omfang, denne kan dokumentere, at de indberetningspligtige oplysninger allerede er indberettet af en anden mellemmand, herunder en mellemmand i et andet EU-land.

Er mellemmanden ikke bekendt med, at oplysningerne allerede er indberettet af en anden mellemmand, vil mellemmanden således skulle foretage indberetning. Det skal kunne dokumenteres, at der er sket indberetning, og ikke blot at der foreligger en tilkendegivelse om, at der vil blive indberettet. I øvrigt stilles der i overensstemmelse med det generelle princip om fri bevisførelse ingen formkrav til dokumentationen. Som et led i indberetningen af ordninger i Danmark har indberetteren  mulighed for at downloade en udskrift af det indberettede. En sådan udskrift vil kunne anvendes ved en eventuel videregivelse. Bemærk, at muligheden for download kun er til stede i forbindelse med, at indberetningen foretages. 

Hvis mellemmanden ikke er bekendt med, at der er sket indberetning, vil mellemmanden selv være forpligtet til at indberette.

Det bemærkes i denne forbindelse, at da mellemmændene alene er forpligtet til at indberette de oplysninger, som de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, kan der være situationer, hvor en mellemmand vil kunne indberette flere oplysninger end en anden mellemmand. Den førstnævnte mellemmand kan i en sådan situation ikke helt undlade indberetning, men vil være forpligtet til at indberette de yderligere oplysninger, vedkommende er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.