Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.5.2 Den relevante skatteyder

Den relevante skatteyder er indberetningspligtig i følgende tilfælde

  1. Når der ikke findes en mellemmand,
  2. Når nogen har udøvet funktioner som en mellemmand, men ikke har en sådan tilknytning til et EU-land, at man falder ind under definitionen af begrebet "mellemmand" i direktivets forstand. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 2, stk. 4, eller
  3. Når der findes en mellemmand, som er advokat, men har en professionel tavshedspligt. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 27, stk. 1-2. I andre lande kan regler om tavshedspligt dog også gælde for andre end advokater.

Den relevante skatteyder er defineret i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 3 og omfatter enhver person,

  1. for hvem en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning stilles til rådighed med henblik på gennemførelse, eller
  2. som er parat til at gennemføre en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, eller
  3. som har gennemført det første skridt i en sådan ordning.

Begrebet "person" er defineret i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 11. Det fremgår heraf, at begrebet dækker over

  1. en fysisk person,
  2. en juridisk person,
  3. en sammenslutning af personer, der kan udføre retshandler, men som ikke har status som juridisk person, eller
  4. ethvert andet retligt arrangement uanset art og form, med eller uden status som juridisk person, der ejer eller forvalter aktiver, herunder indkomst afledt deraf, der skal svares skat af.

Når begrebet person indgår i definitionerne af mellemmænd og relevante skatteydere i DAC6, skal det således forstås i denne brede forstand.

Hvis der er mere end én relevant skatteyder i ordningen, så påhviler indberetningspligten den skatteyder, som forvalter gennemførelsen af ordningen, eller - hvis der findes en mellemmand, som er undtaget fra indberetningspligt - den skatteyder, der indgik ordningen med mellemmanden. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 9.

Den relevante skatteyder er dog kun fritaget fra at skulle indberette oplysninger i det omfang, denne kan dokumentere, at de oplysninger, der skal indberettes, allerede er indberettet af en anden relevant skatteyder. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 9, stk. 2.

I tilfælde, hvor der er tale om betalinger fra en skatteyder til en anden skatteyder, fx ordninger omfattet af kendetegnene i kategori C eller E, kan indberetningspligten derfor påhvile begge skatteydere, uanset hvem der har den umiddelbare skattefordel af ordningen. Som udgangspunkt påhviler indberetningspligten den skatteyder, der forvalter gennemførelsen af ordningen, men den anden skatteyder er kun fritaget fra indberetning, hvis denne kan dokumentere, at de indberetningspligtige oplysninger allerede er indberettet af den førstnævnte skatteyder.

Rådgivning fra intern skattefunktion

I mange koncerner er skattefunktionen centraliseret i et enkelt koncernselskab, og den interne skattefunktion kan designe eller rådgive om en ordning over for et eller flere andre koncernforbundne selskaber uden at den juridiske enhed, hvor skattefunktionens medarbejdere er ansat, selv er en del af den pågældende ordning.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at den relevante skatteyder kun kan være dét eller de selskaber, der benytter ordningen. Hvis ordningen er udviklet af en anden end de selskaber, som benytter den - såsom et andet selskab inden for koncernen - så må udviklerselskabet begrebsmæssigt være "mellemmand".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.