Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.6.1 Kendetegn A 1 - Tavshedspligt

Kendetegn A 1 er gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 15, nr. 1, og lyder således:

"En ordning, hvor den relevante skatteyder eller en deltager i ordningen forpligter sig til at overholde en tavshedspligt, som kan betyde, at denne ikke må afsløre over for andre mellemmænd eller skattemyndighederne, hvordan ordningen eller ordningerne kan sikre en skattefordel."

Kendetegnet forudsætter efter sin ordlyd, at den relevante skatteyder

  1. deltager i en ordning, og
  2. er blevet pålagt en tavshedspligt om ordningens virkning.

Det fremgår ikke af bestemmelsen, om det har nogen betydning, hvem der har pålagt skatteyderen en tavshedspligt, men bestemmelsen synes at være målrettet til situationer, hvor en mellemmand ønsker at sikre sig, at en anvendt skatteplanlægningsmodel ikke kommer til andre mellemmænds (fx konkurrenters) kendskab.

Tavshedspligten er kun relevant, hvis den gælder i forhold til andre mellemmænd og skattemyndighederne, men ikke i forhold til andre skatteydere.

Hvis skatteyderen således kun er blevet pålagt en tavshedspligt i forhold til andre skatteydere, fx af hensyn til at undgå, at andre skatteydere vil støtte ret på den samme rådgivning med potentielt ansvar for rådgiveren til følge, vil dette derfor som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt til at anse kendetegnet for opfyldt.

En tavshedspligt over for de danske skattemyndigheder vil i praksis sjældent være effektiv, da Skatteforvaltningen efter SKL (skattekontrolloven) § 53 har krav på at få udleveret oplysninger af betydning for kontrollen af skatteydernes skatteansættelser, når der er tale om erhvervsdrivende, der fører regnskab. En erhvervsdrivende kan således ikke tilbageholde oplysninger af betydning for skattekontrollen med henvisning til en pålagt tavshedspligt.

Hvis skatteyderen alligevel er blevet pålagt en sådan tavshedspligt over for skattemyndighederne, eventuelt i andre lande, eller en tavshedspligt over for andre mellemmænd, vil ordningen være indberetningspligtig, hvis kriteriet om det primære formål ligeledes er opfyldt.

En tavshedspligt over for skattemyndighederne eller andre mellemmænd vil i denne forbindelse være en væsentlig indikator for, at formålet eller et af det vigtigste formål med ordningen er at opnå en skattefordel.

Tavshedspligten skal indebære, at skatteyderen ikke må afsløre, hvordan ordningen kan sikre en skattefordel, dvs. hvad de skattemæssige konsekvenser af ordningen er. Hvis tavshedspligten derfor alene vedrører andre forhold, som ikke er nødvendige for at forstå ordningens virkninger, fx børskonfidentielle oplysninger eller forretningshemmeligheder, vil dette ikke være tilstrækkeligt til at anse kendetegnet for opfyldt.

Eksempel

Det forekommer ofte, at rådgivere i et rådgivningsmemo til en kunde anfører en standardpassus, som fx kan lyde således: "Dette memo er alene til hvervgivers eget brug, og må ikke uden rådgivers samtykke udleveres til andre end relevante skattemyndigheder".

I sådanne tilfælde pålægges skatteyderen en generel tavshedspligt, dvs. også i forhold til andre mellemmænd, om indholdet af den rådgivning, der er ydet. Denne tavshedspligt kan fx have til hensigt at beskytte mellemmandens forretningshemmeligheder og knowhow eller at sikre mod misbrug af rådgivningen.

Et forbud mod udlevering af et memo må i denne forbindelse sidestilles med en tavshedspligt om indholdet af memoet.

Hvis rådgivningen vedrører en grænseoverskridende ordning, og rådgivningen indeholder rådgivning om, hvordan skatteyderen kan sikre en skattefordel, så vil ordningen være indberetningspligtig, hvis kriteriet om det primære formål ligeledes er opfyldt. Da der tale om en standardpassus, vil den pålagte tavshedspligt dog som udgangspunkt ikke i sig selv være en væsentlig indikator for, at formålet eller et af de vigtigste formål med ordningen er at opnå en skattefordel. Dette må i stedet for vurderes ud fra de konkrete omstændigheder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.