Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.5.2 Er der en skattefordel?

Hverken DAC 6 eller BEK nr. 1634 af 27/12/2019 indeholder en definition af, hvornår der er tale om en skattefordel.

Når det skal vurderes, om der opnås en skattefordel ved en ordning, kan der findes inspiration i EU-kommissionens henstilling (EU) 2012/772 af 6. december 2012 om aggressiv skatteplanlægning.

Følgende fremgår af henstillingens pkt. 4.7:

"Når de nationale myndigheder skal afgøre, om et arrangement eller en serie arrangementer har medført en skattefordel som omhandlet i punkt 4.2, bør de sammenligne det beløb, en skatteyder skal betale i skat med reference til de pågældende arrangementer, med det beløb, som den samme skatteyder skulle betale i skat under de samme omstændigheder uden disse arrangementer.

I denne forbindelse bør det undersøges, om en eller flere af følgende situationer forekommer:

  1. Et beløb indgår ikke i beskatningsgrundlaget
  2. Skatteyderen får fordel af et fradrag
  3. Der opstår et skattemæssigt tab
  4. Der skal ikke betales kildeskat
  5. Udenlandsk skat udlignes."

Oplistningen ovenfor er dog ikke udtømmende, da andre former for skattefordele også kan forekomme, eksempelvis en udskydelse af beskatningstidspunkt.

At en betaling medfører et skattemæssigt fradrag, indebærer således en skattefordel, men som udgangspunkt kan opnåelsen af en sådan skattefordel ikke i sig selv anses som formålet eller et af de vigtigste formål med betalingen, navnlig hvis der er tale om sædvanlige erhvervsmæssige udgifter. I de fleste tilfælde vil det således isoleret betragtet være økonomisk mere fordelagtigt ikke at afholde udgiften.

En eventuel sammenligning mellem beløb, som skatteyderen skal betale i skat henholdsvis med og uden ordningen, bør derfor tage udgangspunkt i, hvordan ordningen konkret er struktureret, dvs. fx om der opnås en skattefordel ved den konkrete måde, en betaling gennemføres på, i forhold til, hvordan det ville være naturligt at gennemføre en sådan betaling.

En skattefordel kan også opstå indirekte fx ved at en investors afkast efter skat forøges som følge af at der er etableret en struktur, som giver en reduceret skattebetaling i den underliggende virksomhed, investor har investeret i.

Eksempel

Indbetalinger til en pensionsordning indebærer som oftest en skattefordel i form af et skattemæssigt fradrag for indbetaleren. Hvis en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark, indskyder på en pensionsordning i udlandet med samme skattemæssige konsekvens som ved indskud på en pensionsordning i Danmark, opnås der ikke nogen særlig skattefordel ved at indskyde på en pensionsordning i udlandet frem for en pensionsordning i Danmark.

Formålet med at indskyde på en pensionsordning i det hele taget kan heller ikke siges at være at opnå en skattefordel. Det primære formål må således siges at være pensionsformålet, når en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark, indskyder på en pensionsordning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.