Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.10.1 Kendetegn E 1 - Unilaterale safe harbour-regler

Kendetegn E 1 er gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 19, stk. 1, nr. 2, og lyder således:

"En ordning, der indebærer anvendelse af ensidige safe harbour-regler i relation til transfer pricing."

Indberetningspligten gælder kun tilfælde, hvor der er tale om en ensidig (unilateral) safe harbour-regel. Anvendelse af en bilateral eller multilateral safe harbour vil derfor udelukke, at kendetegnet opfyldes.

Safe harbour-regler omfatter først og fremmest regler, der, som et alternativ til de almindelige regler om transfer pricing (armslængdeprincippet), giver skatteydere mulighed for at følge regler, hvorved prisfastsætningen af visse foruddefinerede transaktioner simplificeres, fx via skematiske beregningsregler. Prisfastsættelsen i henhold til sådanne regler accepteres normalt automatisk af skattemyndighederne i det land, hvor disse er indført.

En sådan safe harbour-regel kan fx gå ud på, at et distributionsselskab kan aflønnes, så det ender med en af myndighederne på forhånd fastsat EBIT-margin i forhold til dets omsætning. Et andet eksempel kunne være, at der ved fastsættelsen af renten på et lån kan anvendes en af myndighederne fastsat rentesats eller interval af rentesatser.

Formålet med den ovenstående type af safe harbour-regler er primært at lette compliancebyrden for skatteyderne og den administrative byrde for skattemyndighederne. Reglerne åbner imidlertid også op for en mulig udnyttelse, såfremt safe harbour-reglen giver mulighed for at vælge en prisfastsætning, der afviger fra den, som anvendelse af armslængdeprincippet ellers ville medføre. Anvendelse af denne type safe harbour-regel vil typisk være en valgmulighed, som skatteyder har, men der findes også lande, hvor skatteyder direkte pålægges at anvende en simplificeret prissætning, som skattemyndighederne har fastsat. Et eksempel på sidstnævnte er Brasilien.

Som udgangspunkt er hver enkelt betaling at betragte som en separat ordning. Af praktiske hensyn accepterer Skattestyrelsen dog, at der kun foretages en enkelt indberetning, så længe ordningen forbliver materielt uændret, og så længe det tydeligt fremgår af resuméet, at der er tale om gentagne betalinger. Værdien af ordningen skal til gengæld angives som den kapitaliserede værdi af de forventede, fremtidige betalinger, hvis denne er mulig at estimere. Er den kapitaliserede værdi ikke mulig at estimere, skal der angives værdien "unknown". Se også afsnit A.B.1.2.9.4.2 vedrørende ordninger, der indeholder gentagne betalinger.   

En safe harbour-regel kan, udover de førnævnte regler om simplificeret prissætning, også undtage en bestemt kategori af skatteydere eller transaktioner fra at være omfattet af hele eller en del af regelsættet om transfer pricing. Et eksempel herpå er SEL (selskabsskatteloven) § 11, som gennemgås nærmere i det følgende.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.