Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.3.1 Koncernintern omstrukturering

En international koncern med hovedsæde i Danmark gennemfører en koncernintern omstrukturering, som involverer nogle af koncernens danske og tyske selskaber. Omstruktureringen har til formål at opnå en væsentlig skattefordel i Tyskland.

I forbindelse med planlægningen har koncernen modtaget specifik rådgivning om de skattemæssige konsekvenser fra et revisionsfirma i både Danmark og Tyskland. Ved implementeringen deltager desuden et dansk og et tysk advokatfirma, som bistår koncernen med udarbejdelse af de selskabsretlige dokumenter og aftaler m.v. Implementeringen indebærer endvidere, at der overføres væsentlige pengebeløb mellem de enkelte selskabers bankkonti, hvilket varetages af koncernens faste bankforbindelse.

Er der tale om en grænseoverskridende ordning?

Der er utvivlsomt tale om en grænseoverskridende ordning.

Skal ordningen indberettes?

Hvis ordningen opfylder et af de objektive kendetegn, skal ordningen indberettes.

Det kunne fx være kendetegn C 4 (BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 17, stk. 5) om ordninger, som omfatter overførsel af aktiver, og hvor der i de involverede jurisdiktioner er en væsentlig forskel på det beløb, der skattemæssigt behandles som modydelse for aktiverne. I relation til dette kendetegn er formålet med ordningen ikke relevant for, om ordningen skal indberettes.

Hvem skal indberette og til hvilket land?

Afhængig af de faktiske omstændigheder, kan både den relevante skatteyder (de involverede selskaber) og de relevante mellemmænd (revisionsfirma, advokatfirma, bank) blive indberetningspligtige, og ordningen kan være indberetningspligtig både i Danmark og i Tyskland.

Som udgangspunkt vil det dog ofte være tilstrækkeligt, at den primære rådgiver, i dette tilfælde revisionsfirmaet i enten Danmark eller Tyskland, indberetter ordningen i det land, hvor ordningen har sin primære tilknytning.

Hvornår skal indberetningen ske?

Hvis en rådgiver skal indberette, skal ordningen indberettes senest 30 dage efter den dag, hvor rådgivningen om ordningen er ydet.

Hvis skatteyderen skal indberette, skal ordningen indberettes senest 30 dage efter den dag, hvor omstruktureringen enten stilles til rådighed for gennemførelse, er klar til gennemførelse eller hvor det første skridt i gennemførelsen tages, afhængig af hvilket tidspunkt, der indtræder først.

Hvad skal der stå i indberetningen?

Indberetningen skal først og fremmest

  • identificere de involverede parter, dvs. skatteydere og mellemmænd,
  • give et resumé af ordningen, herunder ordningens værdi
  • oplyse hvilket eller hvilke kendetegn, der anses for opfyldt, samt
  • beskrive hvilke nationale bestemmelser, der har betydning for ordningen

Indberetningen skal derudover give en række yderligere oplysninger som

  • datoen for det første skridt i gennemførelsen af ordningen
  • hvilke EU-lande, der berøres eller sandsynligvis vil blive berørt af ordningen,
  • hvilke andre skatteydere i EU, som sandsynligvis vil blive berørt af ordningen,
  • hvorvidt der er tale om en markedsegnet ordning, samt
  • det referencenummer, ordningen eventuelt er blevet tildelt, hvis den har været indberettet før

Oplysningerne skal dog kun gives i det omfang, den indberetningspligtige er bekendt hermed eller er i besiddelse af eller kontroller de pågældende oplysninger.

Hvad sker der med indberetningen?

Indberetningen vil herefter blive udvekslet med de øvrige EU-lande, således at hvis fx indberetningen kun foretages i Danmark, så kan de tyske skattemyndigheder også få den samme viden om ordningen. Se afsnit A.B.1.2.9.8.3 Udveksling af oplysninger mellem EU-medlemslandene

At ordningen skal indberettes, indebærer ikke i sig selv, at ordningen ikke skattemæssigt kan anerkendes. Indberetningen er et middel til at sikre, at skattemyndighederne får bedre muligheder for at foretage kontrol af, om ordningen er i overensstemmelse med nationale og internationale skatteregler.

Hvis skattemyndighederne ikke reagerer på indberetningen, indebærer dette heller ikke, at ordningen og den skattemæssige behandling dermed kan anses for godkendt. Se SIL § 46 b.

Hvad er konsekvensen ved manglende eller mangelfuld indberetning?

Det kan være forbundet med bødeansvar, hvis der ikke bliver indberettet inden for fristerne, eller hvis der bliver afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller bliver fortiet oplysninger, når der foreligger en indberetningspligt. Fortielse af oplysninger omfatter også tilfælde, hvor en pligtig indberetning bliver undladt. Se afsnit A.B.1.2.9.10 Straffebestemmelser om straffebestemmelserne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.