Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.1 Baggrund og formål

Indhold

Dette afsnit omhandler baggrunden og formålet med regelsættet.

Afsnittet indeholder

  • Om DAC6 (EU)
  • Om MDR (OECD)

Om DAC6 (EU)

EU-Rådets direktiv (EU) 2011/16 af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (på dansk kaldet "bistandsdirektivet") kaldes også for "DAC" efter direktivets engelske titel (Directive on Administrative Cooperation).

Bistandsdirektivet er efterfølgende ændret flere gange. Det femte ændringsdirektiv, Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 ("DAC6"), er således den sjette version af bistandsdirektivet og omhandler obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. DAC6 er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 5. juni 2018 og trådte ifølge artikel 3 i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen, dvs. den 25. juni 2018.

DAC6-direktivet er efterfølgende fulgt op af Rådets direktiv (EU) 2020/876 af 24. juni 2020 om ændring af bistandsdirektivet, som gav medlemsstaterne mulighed for at udskyde tidsfristerne for de første indberetninger og udvekslinger på grund af covid-19-pandemien.

SIL § 46 a indeholder hjemlen til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af DAC 6. SIL § 46 a er indført ved lov nr. 1573 af 27. december 2019, og bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 2020.

I medfør af bemyndigelsen i SIL § 46 a har skatteministeren i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 bl.a. fastsat regler for,

  • hvilke ordninger, der skal indberettes,
  • hvilke oplysninger, der skal indberettes,
  • hvornår indberetningen skal ske, og
  • hvem, der skal indberette de relevante oplysninger, herunder særregler om mellemmænd, som er advokater.

De indberettede oplysninger vil automatisk blive udvekslet med skattemyndighederne i de øvrige EU-lande. Se SKL (skattekontrolloven) § 66 samt afsnit A.B.1.2.9.8.3 Udveksling af oplysninger mellem EU-medlemslandene.

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 er ændret ved BEK nr. 1049 af 29. juni 2020 med henblik på at udnytte muligheden for at udskyde tidsfristerne for de første indberetninger og udvekslinger på grund af covid-19-pandemien.

Implementeringen af DAC6 skal medvirke til at minimere omfanget af aggressiv skatteplanlægning. Begrebet "aggressiv skatteplanlægning" indgår dog ikke i afgrænsningen af de indberetningspligtige ordninger og er således ikke defineret nærmere i regelsættet.

Det er derfor ikke er nødvendigt at foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt der er tale om aggressiv skatteplanlægning. I stedet for er de indberetningspligtige ordninger baseret på mere objektive kendetegn, dvs. særlige træk eller egenskaber, som antyder, at ordningen potentielt kan benyttes til skatteundgåelse. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 14.

Om MDR (OECD)

MDR står for Mandatory Disclosure Rules (on CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures) og er titlen på OECD’s forslag til et tilsvarende regelsæt til bekæmpelse af undgåelse af udveksling af oplysninger om finansielle konti via den fælles rapporteringsstandard (Common Reporting Standard). MDR har væsentlige ligheder med de dele af DAC 6, som omhandler samme emne, primært kendetegn D. DAC6 er dog væsentligt bredere end MDR.

MDR er endnu ikke effektueret af OECD-medlemslandene. Det følgende beskriver derfor kun regelsættet under DAC6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.