Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.6.2.1 Grundlæggende undersøgelser og betingelser forud for inddrivelse af danske fordringer i udlandet

Indhold

Dette afsnit handler om de grundlæggende undersøgelser, som restanceinddrivelsesmyndigheden skal foretage, og de betingelser, som skal være opfyldt, forud for restanceinddrivelsesmyndigheden kan anmode om bistand til inddrivelse af danske fordringer i udlandet.

Afsnittet indeholder:

  • Har skyldner aktiver i Danmark?
  • Fordringen skal kunne tvangsinddrives
  • Adresseforespørgsel til udlandet
  • Skriftligt varsel til skyldner

Har skyldner aktiver i Danmark?

Før en dansk fordring kan søges inddrevet i udlandet, skal restanceinddrivelsesmyndigheden have undersøgt, om skyldner har aktiver i Danmark, der kan gøres til genstand for udlæg. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan derfor kun fremsætte anmodning om bistand med inddrivelse af danske fordringer i udlandet i det omfang, at skyldner ikke har aktiver her i landet til dækning af det skyldige beløb.

I relation til personer på vej til udlandet er muligt at søge at opnå sikkerhed for restancernes betaling ved at foretage udlæg i skyldners aktiver i Danmark, så det ikke bliver nødvendigt at søge kravet inddrevet i udlandet. For at der kan foretages udlæg, er det bl.a. en betingelse, at kravet er forfaldent til betaling. Fogedretten kan bestemme, at krav kan sikres uden forudgående underretning, forkyndelse eller bekendtgørelse, hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet, for eksempel hvis skyldner er på vej ud af Danmark. Se RPL § 486, stk. 2, sammenholdt med RPL § 493, stk. 2.

Se også

Se mere om udlæg i afsnit G.A.3.2.2 Udlæg - forberedelse, genstand, gennemførelse, opfølgning og bortfald.

For personer, der er bosat i udlandet, men med danske aktiver, er der stadig mulighed for at søge kravet inddrevet i Danmark, da man kan anvende reglerne om undtagelsesværneting i RPL § 487, stk. 2, og foretage udlægget i den retskreds, hvor aktivet befinder sig.

Efter RPL § 627 kan fogedretten endvidere foretage arrest til sikkerhed for et pengekrav, når der ikke kan foretages udlæg for kravet, og det må antages, at muligheden for senere at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Hvis der fx er fare for, at skyldners aktiver vil forsvinde ud af landet i forbindelse med skyldners fraflytning, kan der foretages arrest.

Se også

Se mere om arrest i afsnit A.D.14.

Fordringen skal kunne tvangsfuldbyrdes

En grundlæggende betingelse for at anmode en anden stat om bistand til inddrivelse af en fordring er, at fordringen kan tvangsfuldbyrdes. Se RPL § 478 om grundlaget for tvangsfuldbyrdelse. Blandt andet kan tvangsfuldbyrdelse ske ved udlæg for de fordringer som er tillagt udpantningsret efter RPL § 478, stk. 2. En fordring som kan tvangsfuldbyrdes i Danmark, anerkendes også i bistandslandene.

Se også

Se mere om hvilke fordringstyper, der er tillagt fordringshjemmel i afsnit G.A.3.2.2.1.1 Fordringstyper tillagt udpantningshjemmel.

Derudover må inddrivelse ikke være udelukket på grund af forældelse, præklusion eller lignende.

Bemærk

Den omstændighed, at en skyldner har påklaget sin skatteansættelse eller indbragt sin skatteansættelse for domstolene, forhindrer som hovedregel ikke, at der kan fremsættes anmodning om bistand om inddrivelse af et givent skattekrav i udlandet. Hvis skyldner i overensstemmelse med SFL (skatteforvaltningsloven) § 51 har ansøgt om og fået bevilliget henstand med betaling af den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører, kan anmodning om bistand dog ikke fremsættes.

Se også

Se mere om henstand i forbindelse med klager i A.A.12.1 Henstand i forbindelse med klager.

Adresseforespørgsel til udlandet

For at restanceinddrivelsesmyndigheden kan igangsætte inddrivelse i udlandet kræver dette normalvis kendskab til skyldners adresse i udlandet. Er skyldners adresse ukendt, eller er restanceinddrivelsesmyndigheden bekendt med, at skyldner ikke opholder sig på sin adresse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden rette adresseforespørgsel til udlandet.

Der kan imidlertid opstå situationer, hvor hverken ansøgerstaten eller inddrivelsesstaten kan opdrive skyldners adresse, og hvor det alligevel kan være aktuelt med en bistandsanmodning. Det kan for eksempel være, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden har oplysninger om skyldners aktiver i inddrivelsesstaten og ønsker, at der skal ske udlæg i disse aktiver.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om udveksling af oplysninger efter OECD’s modeloverenskomst artikel 26.

Skriftligt varsel til skyldner

Inden fordringen kan tvangsinddrives hos skyldner, skal restanceinddrivelsesmyndigheden fremsende et skriftligt varsel til skyldner herom. Det skal fremgå af varslet, at fordringen vil blive begæret fuldbyrdet, eventuelt med bistand fra udenlandske inddrivelsesmyndigheder, hvis pålægget om betaling ikke bliver opfyldt. Den fordring, som restanceinddrivelsesmyndigheden anmoder en anden stat om bistand til inddrivelse af skal have indgået i det skriftlige varsel.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.