Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.1.3.9 Aktier og anparter, veksler og checks

Indhold 

Dette afsnit beskriver aktier, anparter, veksler og checks, og om der kan foretages udlæg i disse.

Afsnittet indeholder:

  • Udlæg i aktier, anparter, veksler og checks
  • Sikringsakten ved udlæg i andre aktier i papirform.

Udlæg i aktier, anparter, veksler og checks

Hvis pantefogeden foretager udlæg i disse aktiver, skal de efter retsplejeloven § 523, stk. 2, fratages skyldneren. Dette vil for checks, veksler og aktier også medføre, at sikringsakten er foretaget. Se checklovens § 21, veksellovens § 16 og selskabslovens § 66.          

Aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs, findes ikke i papirform. Se om fondsaktiver afsnit G.A.3.2.2.1.3.7 Fordringer.3.4.

Andre aktier er omsætningsaktiver, medmindre andet tydeligt fremgår af vedtægterne. Se selskabslovens § 60, stk. 6 nr. 4 og §§ 52 og 54.

Hvis aktierne ikke frit kan omsættes, skal dette udtrykkeligt fremgå af vedtægterne. Se selskabslovens § 60, stk. 6 nr. 5.

Vedtagne indskrænkninger i omsætteligheden kan eksempelvis angå bestyrelsens samtykke til salg, se selskabslovens § 68, stk. 2 eller forkøbsret for øvrige aktionærer, se selskabslovens § 67.

Bemærk

Gældsbrevsloven omfatter ikke aktier og anparter samt veksler og checks, men der gælder stort set de samme regler for disse som for omsætningsgældsbreve.

Sikringsakten ved udlæg i andre aktier i papirform

Ved udlæg i disse andre aktier i papirform er sikringsakten:

  • For omsætningsaktier: rådighedsberøvelse i overensstemmelse med retsplejeloven 523, stk. 2, og gældsbrevsloven § 14. Se selskabslovens § 66.
  • For aktier, der ikke er omsætningsaktier: der kræves ikke nogen særskilt sikringsakt, fordi udlægget opnår beskyttelse mod ejerens øvrige kreditorer fra den dag, der er indgivet anmodning til fogedretten om at foretage udlæg. Se retsplejeloven 526, stk. 1. For udlæg, der foretages af pantefogeden, indtræder beskyttelsen ved selve udlæggets foretagelse. Se retsplejeloven § 526, stk. 2.  Der bør dog gives underretning til selskabet af hensyn til legitimationsreglen i gældsbrevsloven § 29.

Efter selskabslovens § 50, stk. 1, skal der straks efter stiftelse af et selskab oprettes en fortegnelse over kapitalejere, og efter selskabslovens § 65, stk. 1, har overdragelse til eje eller pant af en kapitalandel ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre selskabet af erhververen eller overdrageren har modtaget underretning om overdragelsen.

Sikringsakt ved udlæg i en anpart

Udlæg i en anpart kræver ikke nogen sikringsakt iagttaget til sin beskyttelse, men der bør gives underretning til anpartsselskabet.

Det bemærkes, at stemmeretten, der er knyttet til anparten, ikke overtages i kraft af udlægget.

Sikringsakt ved udlæg i veksler og checks

Som nævnt ovenfor er sikringsakten ved udlæg i veksler og checks rådighedsberøvelse. Se veksellovens § 16 og checklovens § 21.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.