Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.2.4.5 Henstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud

Indhold

Dette afsnit beskriver restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for at yde henstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Kommunens botilbud for en særlig gruppe af personer
  • Restanceinddrivelsesmyndigheden kan give henstand

Regelgrundlag

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter en konkret vurdering bevilge henstand. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11.

Restanceinddrivelsesmyndigheden har på baggrund af en forespørgsel om, hvorvidt der kan foretages lønindeholdelse hos beboere på optagelseshjem, i SKM2007.751.SKAT fastlagt retningslinjer for, hvornår der kan meddeles henstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud efter servicelovens § 110, stk. 1. 

Kommunens botilbud for en særlig gruppe af personer

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Se servicelovens § 110, stk. 1.

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Se servicelovens § 103, stk. 1.

Kommunen fastsætter lønnen for personer i beskyttet beskæftigelse, således at personen i videst muligt omfang aflønnes efter indsats. I de tilfælde, hvor en person på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en beskeden indtjening, kan en arbejdsdusør fastsættes til mindst 5 % af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område. Se § 1 i bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011.

Derudover kan kommunalbestyrelsen tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. Se servicelovens § 103, stk. 2. Arbejdsdusører, der udbetales med deltagelse i særligt tilrettelagte beskæftigelsesbeløb, vil normalt blive anset som skattepligtig A-indkomst og er arbejdsmarkedsbidragspligtig.

I boformer, der ikke har beskæftigelsestilbud, er der ikke mulighed for at kunne optjene arbejdsdusør, og der udbetales et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et selvstændigt forsørgelsesgrundlag. Beløbet fastsættes af kommunalbestyrelsen. Se § 3, stk. 2 i bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 nr. 1387 af 12. december 2006.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan give henstand

Gældsstyrelsen finder, at når der ses på

  • formålet med centrene
  • den store ud- og indflytning på centrene, ca. 50 % af beboerne opholder sig under fem dage på centrene, samt
  • formålet med og størrelsen af indtjening, arbejdsdusør og beløb til personlige fornødenheder (tidligere lommepenge) i forhold til opholdstiden på centrene

kan der efter omstændighederne gives henstand med inddrivelse hos personer, der under ophold på botilbud efter servicelovens § 110 får udbetalt ovennævnte beløb. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2. Dette gælder uanset, at udbetalte arbejdsdusører mv. bringer skyldners nettoindkomst over den nederste indkomstgrænse i tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser den relevante afgørelse på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelser

SKM2007.751.SKAT

Denne meddelelse fastlægger retningslinjer for, hvornår der kan meddeles henstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud efter servicelovens § 110.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.