Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Under hvilke betingelser kan der foretages lønindeholdelse?

G.A.3.1.2 Lønindeholdelse

Indhold

Ved lønindeholdelse forstås, at der indeholdes en del af skyldnerens A-indkomst til dækning af den gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Dette afsnit beskriver regler og fremgangsmåde, når restanceinddrivelsesmyndigheden vil foretage lønindeholdelse hos en person, som har gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag for lønindeholdelse (G.A.3.1.2.1)
 • Fordringstyper der kan lønindeholdes for (G.A.3.1.2.2)
 • Hvilke indkomsttyper kan der lønindeholdes i? (G.A.3.1.2.3)
 • Restanceinddrivelsesmyndighedens fremgangsmåde ved lønindeholdelse (G.A.3.1.2.4)
 • Lønindeholdelsesprocenten - regler og beregningsmetoder (G.A.3.1.2.5)
 • xHvis skyldneren er under insolvensbehandling(G.A.3.1.2.6)x
 • Umyndige (G.A.3.1.2.7)
 • Den indeholdelsespligtige (G.A.3.1.2.8)
 • Klager (G.A.3.1.2.9)
 • Særskilt lønindeholdelse (G.A.3.1.2.10)
  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  Læs også:
  BEREGNER
  Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
  ,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
  En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
  ,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

  I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
  ,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
  SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
  ,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
  ,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
  Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skatteberegnere
  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Studerende
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier, obligationer og fordringer
  Gaver, legater og gevinster
  Arv og succession
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.