Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvornår kan SKAT foretage lønindeholdelse? Kan der foretages lønindeholdelse i forbindelse med et forældet krav?

G.A.3.1.2.1 Lovgrundlag for lønindeholdelse

Indhold

Dette afsnit beskriver lovgrundlaget for lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Hvornår kan lønindeholdelse foretages?
  • Hvad er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse?
  • Gebyr ved afgørelse om lønindeholdelse.
  • Forholdet til forældelse.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelgrundlag

Lønindeholdelse er et tvangsinddrivelsesmiddel hvor restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive gælden ved at trække penge direkte i en skyldners kommende A-indkomst.

Det er kun restanceinddrivelsesmyndigheden, der kan træffe en afgørelse om lønindeholdelse.

Lønindeholdelse kan kun iværksættes, når der er udtrykkelig lovhjemmel til det. Hjemlen til at foretage lønindeholdelse findes i gældsinddrivelseslovens § 10  Efter bestemmelsen kan fordringer, der er omfattet af gældsinddrivelsesloven med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger inddrives ved lønindeholdelse, medmindre de fremgår af bilag 1.  I bilag 1 til gældsinddrivelsesloven fremgår de fordringstyper, der ikke kan inddrives ved lønindeholdelse.

Ved lov nr. 814 af 6. juni 2020 er der indført nye regler vedrørende håndtering af gebyrer. Reglerne træder dog først i kraft ved bekendtgørelse fra Skatteministeren og kan helt eller delvist træde i kraft på forskellige tidspunkter for de forskellige inddrivelsessystemer. Herefter kan et gebyr, som af restanceinddrivelsesmyndigheden behandles som et hovedkrav i henhold til gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 10, 3. og 4. pkt., som også er indført ved lov nr. 814 af 6. juni 2020, inddrives ved lønindeholdelse, uanset at det vedrører et hovedkrav, der ikke kan inddrives ved lønindeholdelse efter bilag 1.

Se afsnit G.A.3.1.2.2, der angiver hvilke fordringstyper, der kan foretages lønindeholdelse for.

Beløbsgrænse på 100 kr.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav, der samlet udgør mindst 100 kr. inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger. Se bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsens) § 15.

Hvornår kan lønindeholdelse foretages?

Fordringshaver overdrager fordringer til inddrivelse ved restanceinddrivelsesmyndigheden, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, se gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om lønindeholdelse, når betalingsfristen for de pågældende fordringer er overskredet, se gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 2 som ændret i § 1, nr. 9 ved lov nr. 551 af 29. maj 2018.

Herudover skal de almindelige betingelser for foretagelse af lønindeholdelse i gældsinddrivelsesloven og gældsinddrivelsesbekendtgørelsen være opfyldt. Se G.A.3.1.2 om lønindeholdelse.

Selvom der er foretaget udlæg hos skyldneren, kan der samtidig iværksættes lønindeholdelse. Se UfR 1998.542 ØLR.

Hvad er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse?

Restanceinddrivelsesmyndigheden træffer afgørelse om lønindeholdelse efter bestemmelsen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13. Lønindeholdelsen kan udover den misligholdte gæld også omfatte renter, omkostninger, gebyrer og udlagte retsafgifter, se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1.

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at løbende renter på en fordring, der er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse, også kan inddrives ved lønindeholdelsen.

Gebyr ved afgørelse om lønindeholdelse

Restanceinddrivelsesmyndigheden opkræver et gebyr på 300 kr. for en afgørelse om lønindeholdelse, se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 33.

Forholdet til forældelse

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om lønindeholdelse til dækning af en eller flere fordringer, så længe fordringerne, der ønskes dækket, ikke er forældede.

Se nærmere i afsnit G.A.2.4.4.1.2 om afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse. Bemærk i den forbindelse at praksis er ændret pr. 31. december 2019 for afbrydelse af forældelse ved underretning om lønindeholdelse og beregning af ny forældelsesfrist, hvilket fremgår af afsnit G.A.2.4.4.1.2 om afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse.

Bemærk

Ved lov nr. 1110 af 13. november 2019 blev der indført et særligt forældelsesretligt begreb kaldet fordringskomplekser i den nyaffattede § 18 a, stk. 2, i gældsinddrivelsesloven som ændret i § 1, nr. 16 ved lov nr. 814 af 9. juni 2020. Bestemmelsen trådte i kraft for fordringer i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem PSRM den 17. december 2019 ved bekendtgørelse nr. 1332 af 9. december 2019. Herefter vil alle løbende renter på en fordring følge hovedkravets forældelsesdato. Et fordringskompleks har således kun én forældelsesdato, der kan afbrydes ved underretning om lønindeholdelse. Se nærmere i afsnit G.A.2.4.2 om fordringskomplekser (vedrører kun fordringer i inddrivelsessystemet PSRM).

Se også

SKM2008.495.SKAT, hvorefter afgørelser om lønindeholdelse over eSkattekortet ikke kan anses for at være forældelsesafbrydende i henhold til forældelseslovens § 18, stk. 4, når disse er foretaget i perioden fra 1. juni 2008  til 31. december 2008. Herudover beskriver meddelelsen hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at restanceinddrivelsesmyndigheden kan sende et varsel og træffe en afgørelse om lønindeholdelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 1998.542 ØLR

Skyldner gjorde i fogedretten indsigelse mod skattegrundlag for udlæg og lønindeholdelsespålæg. Det tiltrådtes, at der var foretaget udlæg for forfaldne morarenter. Prøvelse af, om skattekravet var ophørt ved modregning, kunne ikke foretages af fogedretten.

På baggrund af afgørelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at der kan iværksættes lønindeholdelse, selvom der også er foretaget udlæg hos skyldneren.

SKM-meddelelser

SKM2008.495.SKAT

I forbindelse med at lønindeholdelse pr. 1. juni 2008 sker over eSkattekortet, gives der ikke længere et pålæg om lønindeholdelse til skyldner. Dette er ensbetydende med, at lønindeholdelse over eSkattekortet ikke længere kan anses for at være forældelsesafbrydende i henhold til forældelseslovens § 18, stk. 4.

På baggrund af meddelelsen anses afgørelser om lønindeholdelse over eSkattekortet ikke for at være forældelsesafbrydende, når disse er foretaget i perioden fra 1. juni 2008  til  31. december 2008.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.