Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvornår skal der fastsættes en afdragsordning efter en betalingsevnevurdering?

G.A.3.1.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering efter § 10, stk. 6

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden kan fastsætte en afdragsordning efter en konkret betalingsevnevurdering.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Skyldner anmoder om en betalingsevnevurdering ved at indsende et udfyldt budgetskema
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelgrundlag

En afdragsordning skal som hovedregel fastsættes ud fra tabeltræk efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5). Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog fastsætte en afdragsordning efter en konkret betalingsevnevurdering i stedet for efter tabeltrækket, hvis skyldner indsender et udfyldt budgetskema.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Skyldner anmoder om en betalingsevnevurdering ved at indsende et udfyldt budgetskema

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden har fastsat en afdragsordning overfor en skyldner ud fra tabeltræk efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5), og skyldner indsender et budgetskema, foretager restanceinddrivelsesmyndigheden en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 7. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer herefter, om den konkrete betalingsevnevurdering skal træde i stedet for den efter tabeltræk fastsatte afdragsordning.

Hvis dette er tilfældet, fastsætter restanceinddrivelsesmyndigheden en afdragsordning overfor skyldner med det afdrag, som kan fastsættes på baggrund af den konkrete betalingsevnevurdering.

Der er dog mulighed for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan afvise at foretage en betalingsevnevurdering, når denne findes at være uden betydning for afgørelsens udfald.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Se også SKM2013.184.LSR hvor Landsskatteretten ikke fandt, at en betalingsevnevurdering kunne anses for uden betydning for sagens udfald.

Bemærk

Der gøres opmærksom på, at betalingsevnen kan være højere ved en konkret betalingsevnevurdering end ved en beregning efter tabeltræk. Dette betyder, at restanceinddrivelsesmyndigheden, efter en konkret betalingsevnevurdering, kan fastsætte en højere afdragsprocent for afdragsordningen end den, der er beregnet ud fra tabeltrækket.

Se også:

  • Afsnit G.A.3.1.1.1.3.6 om ændring af en afdragsordning.
  • Afsnit G.A.3.1.2.4.3 om hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden beregner skyldners betalingsevne efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretten
SKM2013.184.LSR Landsskatteretten fandt ikke, at en betalingsevnevurdering kunne anses for uden betydning for sagens udfald og (daværende) SKAT skulle derfor foretage en ny betalingsevnevurdering På baggrund af Landsskatterettens afgørelse er det Gældsstyrelsens opfattelse, at restanceinddrivelsesmyndigheden ikke kan afvise at foretage en betalingsevnevurdering på baggrund af et fremsendt budget, hvis en betalingsevnevurdering vil have betydning for sagens udfald.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.