Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.1.1.3.3 Tabeltræk efter § 10, stk. 1

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragsordninger fastsat på basis af tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5).

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Varsel om afdragsordning
 • Aktuelle satser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.1.1.3.2 om indkomstbegrebet, som beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden opgør den årlige indkomst, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden finder indkomstoplysningerne, og hvilke oplysninger restanceinddrivelsesmyndigheden benytter til indkomstberegningen.

Regelgrundlag

Restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter det beløb, som en skyldner skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5). Restanceinddrivelsesmyndigheden regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Satserne offentliggøres i en SKM-meddelelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 45.

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke fastsættes afdragsordning eller træffes afgørelse om lønindeholdelse. Der er dog i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14 en særlig adgang til at foretage særskilt indeholdelse i løn m.v. for specifikke typer af gæld, hvor skyldners indkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse. Se afsnit G.A.3.1.2.10 for mere information om særskilt lønindeholdelse.

Det månedlige beløb, som en skyldner skal afdrage, svarer til den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede kroner. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk.1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5), anses skyldneren for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Varsel om afdragsordning

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive truffet afgørelse om en afdragsordning, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe en afgørelse uden forinden at varsle skyldneren herom. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 3 pkt.

Hvad skal varslet indeholde?

Varslet skal angive:

 • den beregnede betalingsevne efter tabeltrækket i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5),
 • det beregnede månedlige afdrag efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 2,
 • hvilken nettoindkomst, der er lagt til grund ved beregning af betalingsevnen,
 • hvilke gældsposter, der er omfattet af varslet, og
 • hvad den samlede gæld, der er omfattet af varslet er.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 4 pkt.

Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et udfyldt budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i en betalingsevnevurdering.
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.
 • Oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, x4-6 pkt.x

Hvordan forholder restanceinddrivelsesmyndigheden sig efter et varsel

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Hvis skyldner ikke indsender et budget

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe en afgørelse om afdragsordning i overensstemmelse med oplysningerne i varslet. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 7 (som ændret ved BEK nr. 832 af 10. juni 2020 i § 1, nr. 3). Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse og tidspunkt for betaling af første afdrag.
 Hvis skyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, foretager restanceinddrivelsesmyndigheden en betalingsevnevurdering på baggrund af budgettet og vurderer, om denne skal træde i stedet for den fastsatte afdragsordning efter tabeltræk. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 om betalingsevnevurdering

Aktuelle satser

Skemaet nedenfor giver et overblik over de aktuelle satser for 2021. Se SKM2020.499.GÆLDST.

Ikke forsørgerpligt overfor børn

Forsørgerpligt overfor børn

Afdragsprocent

Indkomstinterval per år

Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5%

123.820

154.409

0%

6%

154.410

163.149

4%

7%

163.150

171.889

4%

8%

171.890

180.629

4%

9%

180.630

189.369

4%

10%

189.370

198.109

5%

11%

198.110

206.849

6%

12%

206.850

215.589

7%

13%

215.590

224.329

8%

14%

224.330

233.069

9%

15%

233.070

241.809

10%

16%

241.810

250.549

11%

17%

250.550

259.289

12%

18%

259.290

268.029

13%

19%

268.030

276.769

14%

20%

276.770

285.509

15%

21%

285.510

294.249

16%

22%

294.250

302.989

17%

23%

302.990

311.729

18%

24%

311.730

320.469

19%

25%

320.470

329.209

20%

26%

329.210

337.949

21%

27%

337.950

346.689

22%

28%

346.690

355.429

23%

29%

355.430

364.169

24%

30%

364.170

372.909

25%

31%

372.910

381.649

26%

32%

381.650

390.389

28%

33%

390.390

399.129

29%

34%

399.130

407.869

30%

35%

407.870

416.609

31%

36%

416.610

425.349

32%

37%

425.350

434.089

33%

38%

434.090

442.829

34%

39%

442.830

451.569

35%

40%

451.570

460.309

36%

40%

460.310

469.049

37%

40%

469.050

477.789

38%

40%

477.790

486.529

39%

40%

486.530

og derover

40%

Bemærk

Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.

Fradrag af udgifter til offentlige transportmidler

I x2021x kan månedlige udgifter til offentlige transportmidler ud over 810 kr. fradrages efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3, og SKM2020.499.GÆLDST.

Rådighedsbeløb

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 2, kan nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn fradrages. Nettoudgifterne er den mængde af husstandens udgifter til pasning af barnet, udgifter i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med anden forælder for barnet ikke har folkeregisteradresse, udgifter til barnets særlige behov sammenlagt med et fastsat rådighedsbeløb, der til sammen overstiger husstandens indtægter i form af børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 21.

De ovenfor nævnte fastsatte rådighedsbeløb er afhængige af det hjemmeboende barns alder og udgør i 2021:

 • 1.830 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
 • 2340 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
 • 3.360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 21. Se yderligere de aktuelle satser for 2021 i SKM2020.499.GÆLDST.

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 7, kan et fastsat rådighedsbeløb fratrækkes skyldnerens nettoindkomst.

I 2021 udgør dette fastsatte rådighedsbeløb 6.710 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.670 kr. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 26 og SKM2020.499.GÆLDST.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
SKM-meddelelser
SKM2020.499.GÆLDST Offentliggørelse af beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2021, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 45. Denne SKM regulerer de gældende satser vedrørende bl.a. tabeltræk, fradrag af udgifter og rådighedsbeløb.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.