Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.2.2.3.2.1 Pantefogedens kompetence

Indhold

Dette afsnit beskriver pantefogedens kompetence, når skyldner fremsætter indsigelser under en udlægsforretning.

Afsnittet indeholder:

  • Indsigelser under udlægsforretningen
  • Tvivlsspørgsmål.

Indsigelser under udlægsforretningen

Pantefogeden har ikke kompetence til at behandle tvister under en udlægsforretning, og der kan ikke foretages en egentlig bevisførelse for pantefogeden. Se skatteinddrivelsesloven § 6.

Fremsætter skyldneren eller tredjemand indsigelse under udlægsforretningen, skal pantefogeden straks indbringe den for fogedretten.

Pantefogeden må ikke uden behandling afvise en indsigelse, men han kan udøve et fornuftigt skøn. Det betyder:

  • På den ene side skal udlægsforretningen udsættes, indtil forholdet er afklaret, hvis der foreligger en åbenbar fejl - fx at fordringen ser ud til at være betalt.
  • På den anden side skal pantefogeden gennemføre udlægsforretningen på normal vis, hvis indsigelsen ikke umiddelbart kan tages til følge. Derefter skal pantefogeden indbringe klagen for fogedretten.

Vælger pantefogeden at gennemføre udlægsforretningen, selvom skyldneren eller tredjemand fremkommer med indsigelse, skal indsigelsen indføres ordret i udlægsbogen.

Skyldner underrettes om, at sagen vil blive forelagt for fogedretten, og at han vil modtage en kopi af det materiale, som fremsendes til fogedretten.

Tvivlsspørgsmål

Pantefogeden kan indbringe tvivlsspørgsmål for fogedretten til afgørelse, selvom skyldner ikke fremsætter indsigelser. Pantefogeden kan også indbringe sagen for fogedretten, hvis han - inden udlægstilsigelsen udsendes - har kendskab til, at skyldneren helt klart vil protestere mod udlægsforretningen. Se skatteinddrivelsesloven § 6, stk. 1, sidste pkt.

Når pantefogeden skal vurdere, om han straks skal bede Fogedretten om at foretage udlægsforretning eller selv skal foretage denne, afhænger det af, om adgangen til at få fyldestgørelse forspildes, hvis der ikke straks foretages udlæg.

Når restanceinddrivelsesmyndigheden fremsender sagen til fogedretten sendes en udskrift af udlægsbogen sammen med et processkrift. Se afsnit G.A.2.2.3.2.3 restanceinddrivelsesmyndighedens sagsforberedelse, om udarbejdelse af processkrift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.