Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.9.2.5 Efterfølgende ændringer i tidligere foretagne hensættelser

Fonde mv. og foreninger, der for et indkomstår har foretaget hensættelser efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 3 og 7, har adgang til inden for lovens rammer at ændre disse hensættelser for helt eller delvist at udligne den skattemæssige virkning af en forhøjelse eller en nedsættelse af den selvangivne eller den ansatte indkomst. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 8. Dette gælder uanset om ansættelsesændringen er foranlediget af Skattestyrelsen eller fonden eller foreningen.

Hvis fx Skattestyrelsen påtænker at forhøje eller nedsætte den selvangivne eller ansatte indkomst, har den pågældende fond mv. eller forening således adgang til at få ændret hensættelser for samme indkomstår i et sådant omfang, at den påtænkte ændring udlignes helt eller delvist. Skattestyrelsen træffer normalt afgørelsen om ændrede hensættelser samtidig med afgørelsen om ansættelsesændringen. Der kan ikke gives tilladelse til efterfølgende ændring af hensættelser, hvis der foreligger bødegivende forhold. Fonden mv. eller foreningen bør gøres opmærksom på adgangen til at få ændret hensættelser i forbindelse med behandlingen af ansættelsesændringen.

Fonden mv.  eller foreningen skal indgive anmodning inden udløbet af fristen for påklage af skatteansættelsen.

Er ansættelsen indbragt for domstolene, sendes anmodningen til Skattestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen, når rettens afgørelse foreligger. Afgørelsen træffes efter samme regler som angivet ovenfor. Afgørelsen træffes normalt inden udsendelse af årsopgørelse.

En anmodning, der fremsættes, efter at den endelige afgørelse vedrørende ansættelsen er truffet, skal sendes direkte til Skattestyrelsen. Anmodningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest ved udløbet af fristen for påklage, for så vidt angår domme afsagt af Højesteret dog en måned efter dommens afsigelse.

Får fonden mv. eller foreningen helt eller delvist medhold ved anke eller sagens indbringelse for domstolene, tilbageføres i samme omfang eventuelle efterfølgende hensættelser, der er foretaget til udligning af den påklagede ansættelsesændring.

Hvis Skattestyrelsen ikke fuldt ud imødekommer ansøgningen, kan afgørelsen påklages til Landsskatteretten

Realisationsbeskatning af fonde og tilladelse til ændring af hensættelser efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 9

Reglerne i aktieavancebeskatningsloven blev ændret i forbindelse med skattereformen i 2009 således, at selskaber og fonde fra og med indkomståret 2010 skulle anvende et lagerprincip ved opgørelse af avance og tab på børsnoterede aktier. I FBL § 3, stk. 3, blev der samtidig indført mulighed for, at fonde fortsat kunne anvende et realisationsprincip ved opgørelsen af gevinst og tab på børsnoterede aktier, hvis en række betingelser var opfyldt.

Efter bestemmelsen i FBL § 3, stk. 3, er det blandt andet en betingelse, at hele årets indkomst, herunder eventuelle skattefrie udbytter, bliver uddelt eller hensat til senere uddeling til almennyttige formål.

Hvis fx indkomsten selvangives til et positivt beløb, der modsvarer muligheden for at opnå credit for eventuelle udenlandske skattebetalinger, vil ovennævnte betingelse for realisationsbeskatning ikke være opfyldt.

I denne situation kan Skattestyrelsen efter en konkret vurdering tillade ændring af hensættelserne efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 9, således, at fonden foretager fradrag for yderligere hensættelser til senere uddeling, hvorved den skattepligtige indkomst nedsættes til 0 kr. Herefter vil der ikke kunne opnås creditlempelse for udenlandske udbytteskatter.

Dermed kan fonden opnå at betingelsen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 3, for at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fortsat er opfyldt. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.