Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.9.2.4 Hensættelser til kulturelle formål ? dispensationsmulighed

FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 7, indeholder, for så vidt angår hensættelser til kulturelle formål, en særlig dispensationsmulighed for fonde eller trusts omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 4.

Foreninger har ikke mulighed for at opnå en sådan dispensation.

Hensættelsesadgangen efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 7, er en undtagelse i forhold til den generelle hensættelsesadgang. Skattestyrelsen kan dispensere fra betingelsen om, at hensættelsen kun kan bestå i en periode på 5 år. Dispensation kan dog ikke gives for en periode på over 15 år.

Dispensationen er betinget af, at hensættelsen sker til fyldestgørelse af kulturelle formål. Forholdet kan enten være, at fonden mv. selv driver kulturel virksomhed, fx museumsvirksomhed, eller at fonden mv. støtter drift af og anskaffelser til museer mv., eller at fonden mv. støtter kunstnere eller opførelse eller udstilling af kulturelle frembringelser mv. Se TfS 1993, 179 DEP, som angav, at dispensation til at foretage hensættelser efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 7, kan gives til både museumsfonde og til fonde med andre kulturelle formål fx til støtte af indkøb af større kunstværker eller større kunstudstillinger.

Dispensation efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 7, skal gives før hensættelsen. Dispensationen skal indeholde en angivelse af fristen for at anvende hensatte beløb.

Hensættelserne skal opfylde samme regnskabsmæssige krav som hensættelser efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 3. Se bekendtgørelse nr. 900 af 22. september 2005.

Eventuel efterbeskatning i tilfælde, hvor hensættelserne ikke er anvendt inden den udvidede frists udløb eller anvendt til ikke-kulturelle formål, sker efter reglerne i FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 5. Se afsnit C.D.9.9.2.2 Efterbeskatning om efterbeskatning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.