Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.8.1 Sambeskatning og CFC-beskatning

Sambeskatning

Fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, kan ikke indgå i en sambeskatning, hverken indbyrdes eller med aktieselskaber mv. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 1 modsætningsvist.

En fond mv. eller forening udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Det betyder, at de underliggende danske koncernselskaber som udgangspunkt skal sambeskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 31. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31 C.

Se Den Juridiske Vejledning, afsnit C.D.3 om sambeskatning.

Se tillige Den Juridiske Vejledning, afsnit C.D.2.4.5.4 Endelige underskud. vedrørende fradrag for endelige underskud, som finder tilsvarende anvendelse for fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven.

CFC-indkomst

Fonde mv. kan blive omfattet af reglerne for beskatning af CFC-indkomst. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 12.

Reglerne om beskatning af CFC-indkomst findes i SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 1-13.

Fonde mv. skal beskattes af den finansielle indkomst, som optjenes i datterselskaber, der kontrolleres af fonden. Fonde og foreninger beskattes dog ikke af indkomsten i datterselskaber, i det omfang indkomsten skal medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter SEL (selskabsskatteloven) § 32.

Hvis fonden ikke besidder alle aktier i datterselskabet, skal den dog kun medregne en forholdsmæssig del af indkomsten i datterselskabet til den skattepligtige indkomst. Det er kun de finansielle indtægter i datterselskabet, som fonden skal medregne til sin indkomst.

Se afsnit C.D.4.1 CFC-beskatning af selskaber, fonde, personer og dødsboer om CFC-beskatning af selskaber mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.