Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.1.4.2 Arbejdsmarkedssammenslutninger

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke arbejdsmarkedssammenslutninger, der er skattepligtige efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

 • Kriterier
 • Blandede foreninger
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kriterier

Den skattemæssigt forskellige behandling af arbejdsmarkedssammenslutninger og andre foreninger betyder, at det er nødvendigt at sondre mellem de to former for foreninger. Skattestyrelsen foretager den sondring.

Arbejdsmarkedssammenslutninger består af tre grupper af foreninger:

 1. Arbejdsgiver- og fagforeninger: Herved forstås foreninger eller sammenslutninger af foreninger, der efter deres formål skal indgå, faktisk indgår eller medvirker til at indgå kollektive aftaler om løn- og arbejdsvilkår.
 2. Andre faglige sammenslutninger, hvis kapital er bestemt til at understøtte medlemmer under faglig konflikt.
 3. Foreninger, hvis midler hovedsagelig stammer fra andre arbejdsmarkedssammenslutninger, jf. a) og b), hvis foreningen har som et formål at støtte eller faktisk støtter personer eller virksomheder under faglig konflikt.

Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 3.

Se TfS 1996, 314 HD om fonde organiseret under en arbejdsmarkedssammenslutning.

Se også afsnit C.D.9.1.4 Foreninger om afgørelser vedrørende foreninger, der ikke kunne anses for arbejdsmarkedssammenslutninger.

Blandede foreninger

Det er almindeligt, at faglige foreninger både

 • forhandler overenskomster
 • yder understøttelse under konflikt og
 • varetager medlemmernes interesser af merkantil eller servicebetonet art.

Sådanne blandede foreninger er i deres helhed arbejdsmarkedssammenslutninger. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2, der henviser til FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 3.

Hvis blot en lille andel af foreningens midler anvendes til understøttelse under konflikt, vil hele foreningens indkomst blive beskattet som indkomst i en arbejdsmarkedssammenslutning.

En opdeling kan kun foretages, hvis foreningens love eller vedtægter tillader det. Hvis to eller flere opdelte foreninger skal anses som selvstændige skattesubjekter, skal der konkret lægges vægt på, om foreningerne

 • har hvert sit navn
 • har hvert sit formål
 • har hver sin ledelse og bestyrelse og
 • foretager selvstændig regnskabsaflæggelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1996, 314 HD

En arbejdsmarkedsorganisation havde organiseret en hjælpefond, en dispositionsfond og en uddannelsesfond. Da fondene ikke var egentlige fonde, skulle uddelinger fra disse derfor efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, nr. 3, opfylde betingelserne i lovens § 4, stk. 1, jf. § 9, stk. 1, om fradragsret for almenvelgørende eller almennyttige uddelinger. Da en ubestemt videre kreds ikke kunne komme i betragtning som modtagere af uddelinger fra hjælpefonden og uddannelsesfonden, og da udbetalingerne havde nær sammenhæng med fagforeningsmæssige formål, fandt landsretten, at uddelingerne ikke kunne fradrages ved indkomstopgørelsen. Højesteret stadfæstede landsrettens dom.

Tidligere TfS 1995, 67 ØLD

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.