Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.1.4.3 Andre foreninger, fx brancheforeninger

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for skattepligt for andre foreninger omfattet af fondsloven, men som ikke kan anses at være en arbejdsmarkedssammenslutning.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Afgrænsning over for arbejdsmarkedssammenslutninger
 • Afgrænsning over for foreninger omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

De foreninger, der er omfattet af fondsloven, men som ikke er arbejdsmarkedssammenslutninger efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 3, er skattepligtige efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen omfatter således foreninger, der kun varetager medlemmernes faglige og økonomiske interesser af merkantil og servicebetonet art.

En faglig forening, der hverken forhandler overenskomst eller yder konfliktunderstøttelse, men som derimod arbejder til fremme af omsætningen af branchens produkter eller ydelser, beskattes således efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2.

En forenings aktivitet kan også bestå i at tilbyde undervisning og kurser, udgive faglitteratur eller yde konsulenttjenester mv. Som eksempel på foreninger med sådanne aktiviteter kan nævnes brancheforeninger, erhvervsorganisationer, handelsstandsforeninger, handelsforeninger, landbrugs- og husmandsorganisationer, kvægavlsforeninger og lignende.

Afgrænsning over for arbejdsmarkedssammenslutninger

Udbetalinger fra en brancheforening til en arbejdsmarkedssammenslutning medfører ikke i sig selv, at den udbetalende forening bliver en arbejdsmarkedssammenslutning. Hertil kræves, at foreningen selv enten

 • har til formål at føre eller faktisk fører overenskomstforhandlinger og understøtter under konflikt eller
 • besidder kapital til konfliktunderstøttelse.

Se afsnit C.D.9.1.4.2 Arbejdsmarkedssammenslutninger om arbejdsmarkedssammenslutninger.

Afgrænsning over for foreninger omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder

En forening mv., hvor ingen af deltagerne hæfter

 • personligt
 • uden begrænsning og
 • solidarisk

er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, når den udøver erhvervsdrift. Se LEV § 1, stk. 3.

Det er også en betingelse, at

 • virksomhedsdeltagerne ikke kan stemme og modtage udbytte i forhold til deres andel af kapitalen, og
 • der skal være mulighed for vekslende deltagerantal.

Se også LEV § 3.

En forening mv., der opfylder disse betingelser, vil være skattepligtig efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at den ikke er skattepligtig efter bestemmelsen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2. Baggrunden herfor er, at den erhvervsmæssige aktivitet er af væsentlig betydning for foreningens virke. Se kendelse fra Erhvervsankenævnet refereret nedenfor. Skattepligten for sådanne foreninger baseres således på objektive kriterier. Se også afsnit C.D.1.1.3 Andre selskaber om andre selskaber mv.

Erhvervsankenævnets kendelse af 10. maj 2007

Erhvervsankenævnet har i 2007 taget stilling til, om en brancheforening var omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervsankenævnet anførte:

"K er en brancheforening af ideel karakter. Der er enighed om, at foreningen er erhvervsdrivende i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 1, stk. 3.

Da K drives med begrænset ansvar, skal foreningen registreres, såfremt en ikke uvæsentlig del af erhvervsdriften har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser, jf. samme lovs §§ 1, 3 og 8.

I vedtægterne for K er anført, at foreningen ud over at have et ideelt formål, bevarelse og udvikling af naturværdier, arbejder for at fremme danske ... erhvervsmæssige interesser, og at foreningen kan have ejerandele i foreningens datterselskab.

Det fremgår af årsrapporten for 2004/2005 for det af foreningen 100 pct. ejede datterselskab, B A/S, der er en helt kommerciel virksomhed, at bruttofortjenesten var 8.118.538 kr. Årets resultat efter skat var 2.587.286 kr., hvoraf et beløb på 388.000 kr. overførtes til K, mens 2.199.286 kr. overførtes til næste år. Selskabets balance pr. 30. juni 2005 var 30.848.773 kr., hvoraf egenkapitalen udgjorde 8.295.916 kr. Det fremgår af ledelsesberetningen blandt andet, at selskabets aktiviteter er voksende med nye og udvidede leverandørsamarbejder.

K tilbyder blandt andet gratis produktansvarsforsikring, markedsføring, produktudvikling og markedsinformation til sine medlemmer. Medlemmer kan således fx på foreningens hjemmeside gratis tilmelde en ... på en liste over private ..., der henholdsvis udbyder ..., tillader..., .... eller ... og events. På samme hjemmeside kan brugere se listen over private ..., der udbyder produkterne med nærmere angivne produktspecifikationer, så som årskort, dagskort, klippekort og gæstekort.

K findes herefter både efter sit formål og efter sine faktiske aktiviteter, der ikke udelukkende kan anses for at tjene fagpolitiske formål, i ikke uvæsentligt omfang at fremme medlemmernes økonomiske interesser."

Afgørelse fra Fondsregisteret

Fondsregisteret har truffet en afgørelse af 13. december 1984 om, hvorvidt en forening var omfattet af FL § 2. Den drejede sig om en forening, hvis formål var at fremme kendskabet til informationsteknologien og dens anvendelse gennem aktiviteter som foredrag, kurser, studiekredse, tidsskrifter mv. og at fremtræde over for offentligheden som sagkyndige fx gennem presse, TV og radio og som deltog i offentlige udvalg, kommissioner etc., i hvilke spørgsmål om informationsteknologi behandledes. Det var desuden foreningens formål ved samarbejde med foreninger og lignende i ind- og udland at kunne tilføre medlemmerne størst mulig viden på informationsbehandlingens område. Foreningen var ikke omfattet af FL § 2.

Foreninger, hvis aktiviteter ikke er knyttet til en eller flere erhvervsgrupper, men til brugerne af et produkt, vil ikke være omfattet af FL § 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2011.599.LSR

En forening havde som formål at varetage medlemmernes fælles interesser som erhvervsdrivende virksomheder, at danne grundlag for medlemmernes fælles fremtid som en landsdækkende enhed, at stå for fælles markedsføring af medlemskontorerne som en enhed, at etablere og eje serviceselskaber samt at formidle samarbejde og vidensudveksling mellem medlemmerne. Der kunne kun være et medlem inden for et bestemt større afgrænset geografisk område. Medlemskab af Foreningen var således begrænset til bestemte "distributionsområder", der var lokalt og geografisk afgrænset. Som virksomhed havde man desuden ikke krav på at blive medlem af Foreningen, uanset at der ikke allerede var et medlem i et bestemt område. Foreningen blev ikke anset at være omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2, da den hverken havde til formål eller var forpligtet til at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder eller at optage samtlige potentielle medlemmer.

SKM2010.190.LSR

En centerforening for butiksejere i et indkøbscenter var ikke skattepligtig efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1. stk. 1, nr. 2. Landskatteretten lagde vægt på, at foreningen efter de fremlagte oplysninger varetog lejernes interesser i relation til selve lejemålets og centrets attraktion for kunderne og derved alene indirekte de økonomiske interesser forbundet hermed.

Foreningen var skattepligtig efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.