Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.11.3 Fradrag for uddelinger, hensættelser og konsolidering

Indhold

Dette afsnit beskriver foreningers muligheder for at fradrage uddelinger og hensættelser til almennyttige formål. Afsnittet beskriver også reglerne for konsolideringsfradrag for foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Uddelinger
  • Hensættelser
  • Konsolideringsfradrag
  • Opgørelse af formue
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Uddelinger

Foreninger kan fradrage beløb, der i året er uddelt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1.

Det er ikke en forudsætning, at en forening har vedtægtsmæssige bestemmelser om at støtte disse formål.

Hensættelser

Foreninger kan også fradrage hensættelser til almenvelgørende og almennyttige formål efter reglen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 3. De kan ikke fradrage hensættelser til kulturelle almennyttige formål, der er nævnt i FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 7.

Se også

Se også C.D.9.9.1.3 Uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål om almenvelgørende og almennyttige formål og C.D.9.9.2 Hensættelser til almenvelgørende eller almennyttige formål om hensættelser.

Konsolideringsfradrag

Foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven kan fradrage hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Dette gælder både for arbejdsmarkedssammenslutninger og andre foreninger. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 5, stk. 3 og § 9, stk. 1.

Fradraget kan højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter PSL (personskatteloven) § 20, er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår.

Konsolideringsfradraget udgjorde i 2009: 3,4 pct.

Reguleringstallet udgør 100,0 for indkomstårene 2009 - 2013. Det betyder, at der ikke kan fortages fradrag for konsolidering i årene 2010-2013.

Konsolideringsfradraget udgør i 2014: 1,8 pct.

I 2015 udgør konsolideringsfradraget 1,5 pct., i 2016 udgør det 1,4 pct. og i årene 2017, 2018, 2019 og 2020 udgør det 2,2 pct.

Se også

Se SKAT.dk  Jura, tal og statistik  Satser og beløbsgrænser  Fondsbeskatningsloven: Konsolideringsfradrag.

Opgørelse af formuen

Ved beregningen af konsolideringsfradraget efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 5, stk. 2, skal værdien af foreningsformuen opgøres efter SEL (selskabsskatteloven) § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og SEL (selskabsskatteloven) § 14, stk. 3-7. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 5, stk. 3.

Foreningsformuen efter SEL (selskabsskatteloven) § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt. og SEL (selskabsskatteloven) § 14, stk. 3-7, udgør foreningens aktiver og passiver med nogle nærmere angivne undtagelser.

Ved formueopgørelsen medregnes foreningens aktiver og passiver til handelsværdier på opgørelsesdagen, medmindre andet fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 14, stk. 4 - 7.

Ved opgørelse af formuen efter SEL (selskabsskatteloven) § 14, stk. 3, er det foreningsformuen ved årets begyndelse, der lægges til grund for beregningen af konsolideringsfradraget. Se SKM2001.509.LR.

I oplysningsskemaet skal foreninger, der er omfattet af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder, oplyse det anvendte reguleringstal.

Et tilsvarende krav stilles ikke til foreninger, der er omfattet af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2001.509.LR

Ligningsrådet bemærkede i sagen, at konsolideringsfradraget skal beregnes på grundlag af primoformuen. I afgørelsen henvises til bemærkningerne til lovforslag nr. 108 fremsat den 5. december 1985, FT 1985-1986, bd. A, sp. 2668.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.