Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.11.2.4.2 Aktieavancer/-tab efter aktieavancebeskatningsloven

Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Næringsaktier
  • Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier
  • Porteføljeaktier
  • Investeringsforeningsbeviser
  • Aktier i et investeringsselskab.

Næringsaktier

Foreningers gevinst eller tab på næringsaktier beskattes efter lagerprincippet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 17 og 23, stk. 5.

Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier

Foreningers gevinst og tab ved afståelse af disse aktier er ikke skattepligtige. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 8.

Porteføljeaktier

Foreningers gevinst og tab på disse aktier er skattepligtig som anden indkomst.

Gevinsten/tabet opgøres efter lagerprincippet, hvilket betyder, at årets værdistigning eller -tab skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 9 og 23, stk. 6.

Der er dog mulighed for at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Se afsnit C.B.2.3 Selskabers afståelse af aktier om selskabers afståelse af aktier.

De særlige regler om at kunne benytte realisationsprincippet, der gælder for fonde, kan ikke benyttes af foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.2.3.7 om skift af skattemæssig status
  • C.B.2.3.8 om overgang for porteføljeaktier, som foreningen ejede ved begyndelsen af indkomståret 2010.

Investeringsforeningsbeviser

Foreningers gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser skal medregnes som skattepligtig anden indkomst.

Gevinst eller tab skal opgøres efter lagerprincippet, som betyder, at årets værdistigninger eller -tab er skattepligtig.

Foreninger kan ikke vælge beskatning efter realisationsprincippet på omsættelige beviser i investeringsforeninger, da alle investeringsbeviser anses for at være noterede. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 3.

Aktier i et investeringsselskab

Aktier eller investeringsforeningsbeviser i investeringsselskaber omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 skal medregnes i den skattepligtige indkomst efter lagerprincippet. Der er ikke mulighed for at vælge realisationsprincip. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 7.

Se også

Se også afsnit C.B.4.3 Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab om gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.