Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.3.2 Indkomst i nær tilknytning til levering af transportydelser

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om andre indtægter, der kan omfattes af ordningen, selv om de ikke direkte stammer fra egentlig rederivirksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Virksomhed, der er nært tilknyttet
 • Samlet transportydelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Virksomhed, der er nært tilknyttet

Indkomst ved visse former for virksomhed som nævnt i tonnageskattelovens § 6, som foregår i nær tilknytning til levering af transportydelser, kan også omfattes af ordningen. Se TSL § 10, stk. 2.

Indkomst fra aktiviteter omfattet af tonnageskattelovens § 8 a og indkomst, som kan henføres til ydelser i nær tilknytning hertil kan også omfattes af tonnageskatteordningen efter tonnageskattelovens § 10, stk. 1, 2. pkt.

Sådan virksomhed skal være en del af almindelig rederivirksomhed.

Der er tale om følgende former for virksomhed - se TSL § 10, stk. 2, nr. 1 - 9:

 1. Anvendelse af containere.
 2. Drift af lastnings-, og losnings- og vedligeholdelsesfaciliteter.
 3. Drift af billetkontorer og passagerterminaler.
 4. Drift af kontorfaciliteter mv.
 5. Salg af varer til forbrug om bord.

Se SKM2009.734.LSR: Salg af cigaretter på færge med sejlads mellem Danmark og Sverige, hvor overfarten tog 20 minutter, kunne ikke anses for salg til forbrug ombord, der kunne ske uden afgift. 

 1. En beregnet markedsleje ved rederiets egen anvendelse af lokaler om bord
 2. Lejeindtægt ved udleje af lokaler om bord
 3. Udeladt (denne bestemmelse ikke trådt i kraft)
 4. Afhændelse af skibe, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 3, eller som helt eller delvis kan omfattes af tonnageskatteordningen, men endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at de kan indgå i rederiets drift, samt afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 5, 3. pkt.

Se SKM2009.526.SR: Salg af skibsanpart omfattet af ordningen. 

Ved lov nr. 1582 af 27. december 2019 blev der som en ny TSL § 10, stk. 3 indsat krav til forholdet mellem størrelsen af rederiets indkomst ved tilknyttet virksomhed og indkomsten ved rederivirksomhed. Bestemmelsen indebærer, at et rederi, hvis omsætning ved tilknyttet virksomhed udgør 50 pct. eller mere af den samlede omsætning, vil blive beskattet af indkomst fra den overskydende del efter skattelovgivningens almindelige regler. Bestemmelsen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.

Den overskydende indkomst beregnes som en andel af den samlede positive bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler, som svarer til forholdet mellem den overskydende del af omsætningen ved tilknyttet virksomhed og den samlede omsætning. I den forbindelse sidestilles avance ved afhændelse af skibe m.v. som omhandlet i TSL § 8, stk. 2, nr. 9, med omsætning ved tilknyttet virksomhed. 

Den samlede bruttoindtjening efter TSL § 10, stk. 3, udgøres af rederiets bruttoindtjening ved rederivirksomhed og ved tilknyttet virksomhed. Hvis et rederi ved siden af sin rederivirksomhed tillige driver operatørvirksomhed som omhandlet i TSL § 21 a, indgår bruttoindtjeningen fra operatørvirksomheden ikke i bruttoindtjeningen efter TSL § 10, stk. 3.

Samlet transportydelse

Hvis en samlet transportydelse omfatter både en land- eller lufttransportdel og en transportdel på skib, kan vederlaget efter TSL § 11 for den samlede transportydelse beskattes efter tonnageskatteordningen, når rederiet indgår aftale med andre transportvirksomheder om at udføre disse andre dele af den samlede transportydelse.

Udføres disse andre dele af den samlede transportydelse af rederiet selv, vil det kun være søtransportdelen, der vil kunne beskattes efter tonnageskatteordningen.

Bemærk

De øvrige dele skal beskattes efter de almindelige regler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.734.LSR

Cigaretsalg ikke omfattet af ordningen.

 

Skatterådet

SKM2009.526.SR

Salg af skibsanpart omfattet af ordningen.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.