Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.3.1 Hvilken virksomhed er omfattet af ordningen?

Indhold

Dette afsnit beskriver et centralt spørgsmål i tonnageskatteordningen, nemlig hvilken virksomhed der kan omfattes af ordningen. Det er som udgangspunkt kun rederivirksomhed, der kan omfattes af ordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke indkomster er omfattet af ordningen
 • Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilke indkomster er omfattet af ordningen

Indkomst omfattet af tonnageskatteloven er indkomst ved erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer, når transporterne udføres med egne eller lejede skibe.

Ligeledes har operatørselskaber mulighed for at anvende tonnageskatteordningen. Se afsnit C.D.8.8.8 Operatørselskaber om operatørselskaber.

I en anmodning om bindende svar, der blev forelagt Skatterådet, blev sejlads af montører fra en dansk havn til en vindmøllepark i svensk farvand, anset som omfattet af tonnageskatteordningen, idet betingelsen om, at den skal foregå mellem forskellige destinationer var opfyldt. Se SKM2007.774.SR. Se også SKM2017.346.SR. Dog kom Landsskatteretten i SKM2020.10.LSR frem til, at en på forhånd aftalt position til søs kunne anses for en destination efter tonnageskattelovens § 6, stk. 1. Denne afgørelse er af Skatteministeriet indbragt for domstolene.

Efter TSL § 6, stk. 1 og 2 fremgår det hvilke indkomster der kan omfattes tonnageskatteordningen.

Indkomst, der kan beskattes efter tonnageskatteordningen, er indkomst i forbindelse med transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer med (rederivirksomhed):

 • Skibe ejet af rederiet
 • Skibe som lejes uden besætning (bareboat-charter)
 • Skibe som lejes med besætning (time-charter).

Det er en betingelse, at skibene har en bruttotonnage på 20 tons eller derover, og at skibene strategisk og forretningsmæssigt drives fra en eller flere stater, der er medlem af EU eller EØS. Bestemmelsen var tidligere begrænset til drift fra Danmark, men ved lov nr. 1582 af 27. december 2019 blev den udvidet til medlemsstater af EU/EØS. Udvidelsen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.

Bemærk

Det er en betingelse for at kunne omfattes af ordningen, at der er tale erhvervsmæssig virksomhed med rederidrift. Denne betingelse er efter Skattestyrelsens opfattelse ikke opfyldt, hvis der transporteres egne varer. Se SKM2010.635.SR.

Registreringsbetingelsen i TSL § 6a, stk. 1, skal også være opfyldt. Opfyldes betingelsen ikke kan man stadig omfattes af tonnageskatteordningen. Dog kan der blive tale om yderligere beskatning efter reglerne i TSL § 6b.

Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe

Tonnageskatteordningen blev udvidet med lov nr. 1886 af 29. december 2015, som led i en aftale til styrkelse af rammevilkårene for Det Blå Danmark.

Tonnageskatteordningen udvides med en række aktiviteter, der typisk udføres af følgende specialfartøjer: vagt-, supply- og konstruktionsfartøjer, ishåndteringsfartøjer, vindmøllefartøjer og ASV’er.

De aktiviteter, som tonnageskatteordningen er udvides med, er ikke omfattet af begrebet "transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer", som dette begreb er afgrænset i tonnageskattelovens § 6, stk. 1.

De pågældende aktiviteter vil derfor blive omfattet af tonnageskatteordningen, uden at det er en betingelse herfor, at der er tale om transport af passagerer eller gods, og uden at det er en betingelse, at aktiviteterne udøves mellem forskellige destinationer, som det kræves for rederivirksomhed efter tonnageskattelovens § 6, stk. 1.

Udvidelsen er sket med en ny bestemmelse i tonnageskattelovens § 8 a.

Indkomst af følgende aktiviteter kan omfattes af tonnageskatteordningen:

 1. Vagttjeneste, der ikke er omfattet af tonnageskattelovens § 6.
 2. Støtte- og servicefunktioner, der ikke er omfattet af tonnageskattelovens § 6.
 3. Bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg til søs. For indkomst ved virksomhed med bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer finder 1. pkt. dog alene anvendelse, i det omfang virksomheden er udøvet uden for det danske søterritorium eller kontinentalsokkelområde.
 4. Nedlægning, inspektion og reparation af rørledninger eller kabler på havbunden samt rendegravning, der udføres i forbindelse hermed.
 5. Ishåndtering, der ikke udgør bugseringsaktiviteter omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 6.
 6. Husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshorearbejder.

Bemærk
De øvrige betingelser, der i dag skal være opfyldt, for at indkomst kan omfattes af tonnageskatteordningen, vil dog også gælde for de aktiviteter, som ordningen udvides med.

Indkomst fra ovennævnte aktivitet og indkomst, som kan henføres til ydelser i nær tilknytning hertil kan også omfattes af tonnageskatteordningen efter tonnageskattelovens § 10, stk. 1.

Nærmere beskrivelse aktiviteterne
Tonnageskatteordningen blev med lovændringen udvidet til at omfattet ovennævnte aktiviteter, der beskrives nærmere her:

1. Vagttjeneste
Vagttjeneste omfatter en række aktiviteter, som ofte er relateret til offshore-arbejder. Vagtskibe udfører blandt andet aktiviteter med sikkerheds- og redningsopgaver samt opgaver inden for miljøbeskyttelse.

Med bestemmelsen udvides muligheden for, at indkomst ved vagttjeneste kan omfattes af tonnageskatteordningen, da destinationskravet som ovenfor beskrevet ikke gælder for de aktiviteter, der er omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 1. Det betyder, at vagttjeneste ved f.eks. kabellægning og andre havinstallationer kan være omfattet af tonnageskatteordningen.

2. Støtte- og servicefunktioner
Med bestemmelsen i tonnageskattelovens § 8 a, nr. 2, indebærer det, at alle former for aktivitet med støtte- og servicefunktioner (i det følgende "supplyopgaver") til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Supplyopgaver omfatter en række aktiviteter, som ofte er relateret til offshore-arbejder som f.eks. en boreplatform, et entreprenørarbejde eller et hotelskib, der ikke er fast forankret.

Supplyopgaver er overordnet set støtte- og servicefunktioner og kan f.eks. bestå i forsyningssejlads.

Supplyopgaver kan desuden være f.eks. sikkerheds- og redningsopgaver, herunder standby redningstjeneste, ankerhåndteringsopgaver, dykkersupport, undervandsoperationer (såkaldte ROV-operationer), kranløft og andre kranoperationer, brøndstimulering samt opgaver inden for miljøbeskyttelse, f.eks. opsamling af oliespild, eller bestå i, at et supplyskib ligger vagt ved f.eks. en boreplatform og adviserer anden trafik om farer. Supplyskibe har dermed en række aktiviteter til fælles med vagtskibe.

Hvis et supplyskib udøver egentlig rederivirksomhed mellem forskellige destinationer, vil sådan aktivitet fortsat være omfattet af tonnageskattelovens § 6 og ikke af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 2. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis et supplyskib foretager forsyningssejlads mellem en havn og et anlæg eller en struktur på kontinentalsoklen eller omvendt, da sådan sejlads efter omstændighederne kan være omfattet af de gældende regler.

Forsyningssejlads til andre skibe til søs - f.eks. med proviant eller bunkersolie - kan omfattes af tonnageskatteordningen. Efter gældende regler er sådan forsyningssejlads ikke omfattet, fordi den ikke finder sted mellem forskellige destinationer. Der er tale om forsyningssejlads, hvis aftageren skal anvende eller forbruge forsyningerne, og forsyningerne ikke skal transporteres videre eller videresælges.

Det vederlag, som et rederi modtager for en forsyningssejlads - f.eks. for levering af bunkersolie - kan være sammensat af et vederlag for selve transportydelsen og et vederlag for den leverede forsyning. Efter tonnageskattelovens § 10, er det udelukkende indkomsten ved transportydelsen, der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

3. Bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer mm.
Bestemmelsen i tonnageskattelovens § 8 a, nr. 3, indebærer, at indkomst ved visse aktiviteter med konstruktionsopgaver til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen.

For det første kan aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af vindmøller til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen ordningen. Aktiviteten udføres typisk af særlige vindmøllefartøjer.

Vindmøllefartøjer er fartøjer, der i forbindelse med bygning og reparation af havvindmøller transporterer bygningsdele (vinger, tårne mv.) til byggestedet eller anvendes til opsætningen eller den efterfølgende vedligeholdelse af vindmøllerne. Vindmøllefartøjerne kan ligeledes anvendes til nedtagning af vindmøller.

For det andet kan aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af andre havanlæg - f.eks. bølgebrydningsanlæg og andre kystbeskyttelsesforanstaltninger - omfattes af tonnageskatteordningen.

For det tredje kan aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer til søs omfattes af tonnageskatteordningen i det omfang, at sådanne aktiviteter udøves uden for det danske søterritorium eller kontinentalsokkelområde. Når denne udvidelse af ordningen er begrænset til kun at gælde uden for det danske søterritorium og kontinentalsokkelområde, har det baggrund i ønsket om at modvirke risikoen for, at koncerner, som både har selskaber med konstruktionsaktiviteter (som kan være omfattet af den lempeligere tonnagebeskatning) og selskaber med aktivitet inden for olieindvinding (som er undergivet den højere kulbrintebeskatning), internt overfører indkomst fra kulbrintebeskatningen til tonnagebeskatningen.

4. Nedlægning af rørledninger mm.
Tonnageskattelovens § 8 a, nr. 4, indebærer, at indkomst ved nedlægning, inspektion eller reparation af rørledninger og kabler på havbunden, herunder rendegravning der i nogle tilfælde er en forudsætning i den forbindelse, kan omfattes af tonnageskatteordningen. Disse aktiviteter udføres typisk af særlige rørlægnings- og kabellægningsskibe.

5. Ishåndtering
Tonnageskattelovens § 8 a, nr. 5, indebærer, at alle former for aktivitet med ishåndtering til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen. Hvis der er tale om egentlig bugsering, gælder der dog fortsat særlige betingelser for at være omfattet af tonnageskatteordningen efter § 8, stk. 1, nr. 6.

Aktiviteter med ishåndtering omfatter blandt andet eskorte af skibe gennem isfyldt farvand og beskyttelse af f.eks. boreenheder i arktisk farvand mod flydende isbjerge. Ishåndtering omfatter desuden egentlig isbrydning.

Hvis en aktivitet kan kvalificeres som egentlig bugsering, vil aktiviteten dog ikke være omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 5. Sådanne aktiviteter vil i stedet være omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 6.

6. Husning af medarbejdere mm.
Tonnageskattelovens § 8 a, nr. 6, indebærer, at aktivitet med husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder kan omfattes af tonnageskatteordningen. Aktiviteterne udføres typisk af såkaldte ASV’er (Accomodation and Support Vessels).

ASV’er er kendetegnede ved at være en nødvendig del af de omfattende og langvarige offshore-arbejder, de er knyttet til. Skibene kan f.eks. tilknyttes offshore-arbejder i en tidsbegrænset periode og udgør en integreret og nødvendig del heraf. Skibene udfører ikke egentlig transport af passagerer eller gods til søs, men de er underlagt de samme konkurrencemæssige og tekniske vilkår som traditionelle fartøjer, der anvendes til transport af gods og passagerer til søs.

Udvidelsen medfører, at de pågældende skibe kan omfattes af tonnageskatteordningen, for så vidt angår deres aktiviteter med midlertidig indkvartering af mandskab, midlertidig opmagasinering af reservedele eller midlertidig brug som værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder.

Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål, er fortsat ikke omfattet af tonnageskatteordningen efter tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 11. Bestemmelsen i tonnageskatteloven § 8 a, nr. 6, vedrører derfor alene aktivitet med husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder, hvor ASV’erne udgør en del af disse.

Det følger af EU’s maritime statsstøtteretningslinjer, at visse aktiviteter vil være udelukkede for disse skibe. F.eks. kan et hotelskib, hvis værelser udlejes til turister, ikke omfattes af tonnageskatteordningen, da virksomhed til varetagelse af fritidsformål er udelukket fra tonnageskatteordningen efter tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10.

Se også

Se også afsnit

 • C.D.8.8.3.2 om indkomst i nær tilknytning til transportydelser omfattet af ordningen. Se TSL § 10, stk. 2.
 • C.D.8.8.3.2 om andre transportydelser under visse betingelser omfattes af ordningen. Se TSL § 11.
 • C.D.8.8.3.3 om definition af hvilke indkomster og hvilke skibe der er omfattet af tonnagebeskatningsordningen - og om strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark.
 • C.D.8.8.3.5 om flagreglerne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2020.10.LSR

Sagen drejede sig om fortolkningen af tonnageskattelovens § 6, stk. 1, herunder særligt hvad der skal forstås ved "destinationer". Landsskatteretten fandt, at selskabets aktivitet med transport af gods til selskabets kunde til en på forhånd aftalt position til søs var omfattet af tonnageskattelovens § 6, stk. 1.

Denne afgørelse er indbragt for domstolene.

Skatterådet

SKM2017.346.SR

Det er et krav, at transporten skal ske mellem forskellige destinationer for at kunne omfattes af tonnageskatteloven.

SKM2010.635.SR

Transport af egne varer ikke omfattet af ordningen.

SKM2007.774.SR

Sejlads med passager mellem havn og vindmøllepark omfattet af ordningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.