Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.2.1 Hvem kan omfattes af ordningen?

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for hvem, der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion
  • Hvilke selskaber kan omfattes?
  • SEL (selskabsskatteloven) § 2 C selskaber.

Introduktion

Anvendelse af tonnageskatteordningen er frivillig og beror således på et valg. Lovens anvendelsesområde står i TSL §§ 1-5.

Hvilke selskaber kan omfattes?

Ordningen kan anvendes af følgende selskaber, når de driver rederivirksomhed eller operatørvirksomhed:

  • Selskaber, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.
  • Udenlandske selskaber, der bliver hjemmehørende i Danmark ved flytning af ledelsens sæde hertil efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 6.
  • Udenlandske selskaber hjemmehørende i en anden EU-medlemsstat, når disse har fast driftssted her i landet efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a.
  • Udenlandske sambeskattede rederier. Se afsnittet om koncernforhold C.D.8.8.2.4 Koncernforhold.

For ovenstående udenlandske selskaber, som bliver skattepligtige som følge af ledelsens sæde eller etablering af fast driftssted i Danmark, forudsætter skattepligten og dermed muligheden for at blive beskattet efter tonnageskatteordningen, at Danmark har beskatningsretten til indkomsten ved rederivirksomhed.

Det er ikke nogen betingelse for, at ovenstående selskaber mv. kan anvende tonnageskatteordningen, at de udelukkende driver rederivirksomhed, men det er kun rederidelen af selskabets samlede virksomhed, der kan tonnagebeskattes.

Personligt drevet rederivirksomhed, herunder rederivirksomhed i partrederier, interessentskaber og kommanditselskaber, kan ikke omfattes af tonnageskatteordningen.

Det vil derfor være nødvendigt at omdanne sådanne virksomheder til selskabsform for at kunne omfattes af ordningen. For at smidiggøre dette er der i loven indsat nogle bestemmelser. Se TSL § 5.

Se også

Se også afsnit C.D.8.8.5 Opgørelse af og beskatning af indkomst under tonnageskatteordningen om omdannelse til selskabsform.

SEL (selskabsskatteloven) § 2 C selskaber

Et "§ 2 C-selskab" kan som udgangspunkt ikke omfattes af ordningen, medmindre dette selskab er koncernforbundet efter TSL § 3, stk. 1, med et selskab omfattet af tonnageskatteordningen. Se afsnit C.D.1.2.7 Skattemæssig selskabskvalifikation - SEL § 2 C om SEL (selskabsskatteloven) § 2 C selskaber.

Denne regel er indsat for at sikre, at underskudsgivende rederivirksomhed ikke kan placeres uden for tonnageskatteordningen blot ved at placere den underskudsgivende del af rederivirksomheden i et "§ 2 C-selskab". Se lovens forarbejder L 84 2010/11 i bemærkningerne til bestemmelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.