Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.2.4 Koncernforhold

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for koncernforbundne selskaber, der er omfattet ordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Koncernforbundne rederier
  • Tvungen sambeskatning (CFC-beskatning)
  • Mulighed for undtagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Koncernforbundne rederier

Det er som udgangspunkt en betingelse, at koncernforbundne rederier, herunder udenlandske datterselskaber der er sambeskattet med danske rederiselskaber efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, 31 A og 32, træffer samme valg om anvendelse af tonnageskatteordningen. Se TSL § 3, stk. 1.

Landsskatteretten fandt, at salg af rederivirksomhed i et K/S til et koncernforbundent selskab, der som følge af salget blev skattepligtigt til Danmark, ikke gav adgang til at vælge tonnagebeskatning fra salgstidspunktet, da det i 2002 var besluttet, at rederivirksomheden ikke skulle beskattes efter tonnageskatteloven. Se SKM2010.770.LSR.

Det vil således ikke være muligt for en rederikoncern at placere underskudsgivende rederivirksomhed i et selskab, der beskattes efter de almindelige regler, mens den overskudsgivende del af rederivirksomheden placeres i et selskab, der beskattes efter tonnageskatteordningen.

Ved bedømmelsen af, om rederier er koncernforbundne, anvendes det kontrolbegreb, der findes i LL (ligningsloven) § 2, stk. 2.

Efter denne bestemmelse er selskaber koncernforbundne, når samme fysiske eller juridiske personkreds råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller mere end 50 pct. af stemmerne i de pågældende selskaber. Se afsnit S.I.1.3.1 for nærmere beskrivelse af kontrolbegrebet i LL (ligningsloven) § 2, stk. 2.  Som koncernforbundne rederier anses desuden selskaber, der kontrolleres af samme kreds af fysiske eller juridiske personer

Det er hvert enkelt af de koncernforbundne selskaber, herunder udenlandskes sambeskattede selskaber, der skal opfylde betingelserne for at vælge beskatning efter tonnageskatteordningen.

Der er dog mulighed for, at koncernforbundne rederier ikke skal træffe samme valg. Se afsnittet "Mulighed for undtagelse" nedenfor.

Sambeskattede rederiselskaber, både danske og udenlandske, skal altid træffe samme valg.

Tvungen sambeskatning (CFC-beskatning)

Betingelsen om samme valg eller fravalg tonnageskatteordningen gælder også ved tvungen sambeskatning (CFC-beskatning) efter SEL (selskabsskatteloven) § 32.

Hvis det danske moderselskab ikke ejer hele kapitalen i det udenlandske datterselskab, skal moderselskabet ved opgørelsen af sin andel af datterselskabets indkomst efter danske regler træffe samme valg vedrørende tonnageskatteordningen, som moderselskabet selv har truffet.

Mulighed for undtagelse

Der kan dog være tilfælde, hvor rederier i praksis arbejder helt uafhængigt af hinanden, selv om de efter det almindelige kontrolbegreb er koncernforbundne.

Rederier, som ikke har fælles ledelse eller driftsorganisation, og som arbejder inden for forskellige forretningsområder, kan derfor træffe hver deres valg, selv om de er koncernforbundne. Se TSL § 3, stk. 1, 2. pkt.

Et eksempel på forskellige forretningsområder kan være, at det ene rederi udelukkende driver virksomhed med passagerskibe, mens det andet rederi udelukkende driver virksomhed med lastskibe.

Det beror på en konkret vurdering, om koncernforbundne rederier kan anses for at opfylde betingelserne for at kunne træffe forskelligt valg om anvendelse af tonnageskatteordningen.

Der vil ved bedømmelsen heraf bl.a. skulle lægges vægt på om

  • der i væsentligt omfang er personsammenfald i bestyrelse og blandt ledende medarbejdere
  • rederierne drives fra et fælles forretningssted eller ved anvendelse af fælles faciliteter
  • rederierne arbejder inden for beslægtede forretningsområder.

Har koncernforbundne rederier truffet forskelligt valg om anvendelse af tonnageskatteordningen, og opfyldes betingelserne herfor på et tidspunkt ikke længere, vil samtlige de rederier, der ikke længere opfylder betingelserne, skulle anvende tonnageskatteordningen.

Tonnageskatteordningen vil skulle anvendes fra og med det indkomstår, hvor betingelserne for at træffe forskelligt valg ikke er opfyldt. Dette vil gælde uanset bestemmelserne om, at valg eller fravalg af tonnagebeskatning er gældende for 10 år.

I sagen SKM2009.704.SR kunne et selskab tvinges ind i tonnageskatteskatteordningen som følge af, at selskabet bliver koncernforbundet med et tonnageskattet selskab. Det er dog en forudsætning, at de koncernforbundne selskaber har fælles ledelse eller driftsorganisation mv. efter TSL § 3, stk. 2, idet selskabet tidligere har fravalgt tonnageskatteordningen efter undtagelsesbetingelsen i TSL § 3, stk. 1, 2. pkt.

Opfylder to koncernforbundne rederier betingelserne for at træffe forskelligt valg - og træffer man rent faktisk forskelligt valg - vil begrundelsen formentlig være, at den ene del er underskudsgivende.

Der vil herefter ikke være nogen tilskyndelse til at anvende tonnageskatteordningen for denne del, da tonnageskatten vil skulle betales uanset det faktiske driftsresultat, og et driftsunderskud ikke vil kunne modregnes i andet overskud.

Der ligger således heri en selvregulerende mekanisme, idet manglende overholdelse af betingelserne for at træffe forskelligt valg vil medføre, at samtlige berørte rederier vil blive omfattet af tonnageskatteordningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.770.LSR

Bundet af valget.

 

Skatterådet

SKM2009.704.SR

Tvinges ind i ordningen som følge af koncernforbindelse med et tonnageskattet selskab

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.