Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.2.3 Bindingsperiode

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om valg og fravalg af tonnageskatteordningen samt virkningen af valget.

Afsnittet indeholder:

  • Bindende i 10 år
  • Virkning af valget
  • Betydning af valget i forbindelse med etablering af koncernforbindelse mv.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bindende i 10 år

Både valg og fravalg af ordningen er bindende i 10 år fra det tidspunkt, hvor valget træffes. Se TSL § 2, stk. 2.

Et fravalg af ordningen betyder, at rederiet først kan komme ind i ordningen efter 10 år. Omvendt betyder det, at vælger et rederi at anvende tonnageskatteordningen, er det bundet til at lade sig beskatte efter ordningen de næste 10 år, uanset resultatet af den faktiske rederivirksomhed.

Ved udløbet af den 10-årige bindingsperiode vil rederiet igen skulle vælge, om det ønsker at fortsætte i ordningen eller at overgå til beskatning efter de almindelige regler.

Ved udtræden af tonnageskatteordningen vil ordningen først igen kunne anvendes efter 10 indkomstår med beskatning efter de almindelige regler.

Bemærk
Genvalg/fornyelse eller fravalg af ordningen skal træffes inden udløbet af den igangværende bindingsperiode. Dette fremgår også af det bindende svar SKM2010.208.SR. Det er kun selskaber, som ved udløbet af bindingsperioden har aktivitet, der opfylder betingelserne for tonnageskatteloven, som skal træffe beslutning om genvalg/fornyelse eller fravalg.

Eksempel

Selskabets nuværende bindingsperiode udløber 31. december 2017. Selskabet skal senest 31. december 2017 træffe beslutning om genvalg/fornyelse eller fravalg af tonnageskatteordningen for den efterfølgende 10-årige bindingsperiode, som løber fra den 1/1-2018 til 31. december 2027.

Selskabets beslutning om genvalg/fornyelse eller fravalg af tonnageskatteordningen skal ikke indsendes pr. automatik, men det trufne valg skal på Skattestyrelsens opfordring kunne dokumenteres. Der er ikke nogen formkrav til beslutningen om genvalg/fornyelse eller fravalg, men det kan eksempelvis være mail korrespondance eller mødereferat.

 

Virkning af valget

Ved valg af tonnageskatteordningen skal samtlige skibe og andre aktiver, som opfylder betingelserne, indgå i ordningen. Se TSL § 2, stk. 3.

Valget er således gældende for hele rederidelen af selskabets samlede virksomhed, der kan tonnagebeskattes. Det er derfor ikke muligt at holde en eventuel underskudsgivende del af rederivirksomheden udenfor beskatning efter ordningen.

Betydning af valget i forbindelse med etablering af koncernforbindelse mv.

I de tilfælde, hvor

  • eksempelvis to rederier bliver koncernforbundne, fusionerer eller ved tilførsel af aktiver, og
  • kun det ene rederi anvender tonnageskatteordningen, eller de begge gør det

fastsættes bindingsperioden i sådanne tilfælde som hovedregel til bindingsperioden for det rederi, der senest blev omfattet af tonnageskatteordningen.

Hvis ikke alle de pågældende selskaber anvender tonnageskatteordningen, fastsættes bindingsperioden til 10 år regnet fra og med det indkomstår, hvor selskaberne bliver koncernforbundne eller fusionen gennemføres.

Samme regler gælder ved tilførsel af aktiver. Ved spaltning af selskaber fastsættes bindingsperioden for de nye selskaber til den samme som for det selskab, der spaltes.

I det bindende svar SKM2008.799.SR, blev et ikke-tonnagebeskattet selskab omfattet af ordningen som følge af etablering af en koncernforbindelse. Desuden kunne Skatterådet bekræfte, at det ikke-tonnagebeskattede selskab blev tvunget ind i ordningen ved en fusion med et nystiftet selskab, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Samme resultat kom Skatterådet til i SKM2013.351.SR. Skatterådet bekræftede endvidere, at indtræden i ordningen skal regnes fra indkomstårets start uanset, at erhvervelsen af aktiekapitalen først sker i løbet af det pågældende år.

Hvis et rederi bliver omfattet af tonnageskatteordningen, fordi det får fælles ledelse eller driftsorganisation med koncernforbundne rederier og ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder, fastsættes bindingsperioden til den samme, som gælder for de øvrige selskaber i koncernen.

Det samme er tilfældet, hvis et koncernforbundet selskab, der ikke tidligere har drevet rederivirksomhed, begynder at drive sådan virksomhed.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.351.SR

Tvunget ind i ordningen som følge af koncernforbindelse ved erhvervelse af et tonnagebeskatteselskab.

SKM2010.208.SR

Genvalg af tonnageskatteordning for en ny 10-års periode skal træffes inden udløbet af 10-års perioden.

SKM2008.799.SR

Tvunget ind i ordningen som følge af koncernforbindelse/fusion med et tonnagebeskattet selskab.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.