Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.8.2.5 Personlig drevet rederivirksomhed

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse for personligt drevet rederivirksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion
  • Skattefri virksomhedsomdannelse
  • Betingelser for at vælge tonnageskatteordningen efter en skattefri virksomhedsomdannelse
  • Omdannelse af en ideel ejerandel ved skattefri virksomhedsomdannelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Introduktion

Tonnageskatteloven omfatter kun selskaber. Personligt drevet rederivirksomhed kan derfor ikke beskattes efter reglerne i tonnageskatteloven.

Der er dog mulighed for at omdanne en personligt drevet rederivirksomhed til et selskab. Denne omdannelse kan ske ved en skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse.

Principperne for en skattepligtig virksomhedsomdannelse fremgår af afsnit C.C.7.1 Afståelse til handelsværdier (afståelsesprincippet). Omdannes en personligt drevet rederivirksomhed ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, kan rederiet vælge beskatning efter tonnageskatteordningen fra og med det første indkomstår, hvor betingelser i øvrigt herfor er opfyldt.

Skattefri virksomhedsomdannelse

Princippet bag skattefri virksomhedsomdannelse er, at en personligt ejet virksomhed kan indskydes i et selskab, uden at der samtidig udløses beskatning hos den tidligere ejer.

Loven bygger på et successionsprincip, hvorefter selskabet skattemæssigt indtræder i den tidligere ejers sted med hensyn til de overtagne aktivers og passivers anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum mv.

Beskatningen af de fortjenester, der i princippet konstateres ved omdannelsen, finder herefter sted, enten når den oprindelige ejer af virksomheden afhænder de aktier eller anparter, der er ydet som vederlag for virksomheden, eller når selskabet afhænder de pågældende aktiver eller likviderer.

Se afsnit C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse om reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed til selskabsform.

I TSL § 5 er der indsat nogle yderligere betingelser for at kunne anvende tonnageskatteordningen, hvis et rederi er omdannet ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Der er også indsat en udvidet mulighed for at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven ved ideelle andele i personligt ejet rederivirksomhed.

Betingelser for at vælge tonnageskatteordningen efter en skattefri virksomhedsomdannelse

For at sikre, at man ikke i personligt ejede rederier i en årrække kan foretage fulde afskrivninger efter de satser, der er for personer, og derefter på et vilkårligt tidspunkt skattefrit omdanne virksomheden for at gå ind i tonnageskatteordningen, er der i TSL § 5, stk. 1 og 2 indsat nogle betingelser for, at sådanne skattefrit omdannede rederivirksomheder kan blive omfattet af tonnageskatteordningen.

Med TSL § 5, stk. 1 og 2, tages der højde for den situation, hvor der før omdannelsen med succession med henblik på tonnagebeskatning er afskrevet på skibe med de højere afskrivningssatser, der gælder for fysiske personer.

Efter bestemmelserne må de skibe, som kommer ind under tonnagebeskatningen fra og med indkomståret 2003, højst være afskrevet af den personlige ejer med et beløb, som samlet svarer til de afskrivninger, der kunne være foretaget efter den sats, der gælder for selskaber på tidspunktet for virksomhedsomdannelsen.

Det er uden betydning, hvordan afskrivningerne er fordelt på de enkelte år. Det afgørende er, at de samlede afskrivninger ikke er større end de afskrivninger, et selskab i de pågældende år ville have kunnet foretage. Hvis virksomhedsomdannelsen omfatter flere ejere, beregnes afskrivningen for hver enkelt ejer.

Hvis der er foretaget større afskrivninger end dette, kan rederiet gå ind i tonnageskatteordningen, hvis det overskydende afskrivningsbeløb kommer til beskatning hos den pågældende person som indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed for indkomståret før det indkomstår, hvor virksomhedsomdannelsen får virkning. Se TSL § 5, stk. 2.

Det skal bemærkes, at beløb der er beskattet efter TSL § 5, stk. 2, skal indgå på overgangssaldoen for det omdannede rederi. Se TSL § 16, stk. 1.

Eksempel

Eksemplet viser virkningen af foretagne afskrivninger for et rederi, som ønsker at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse.

Et personligt ejet rederi med én ejer ønsker at foretage skattefri virksomhedsomdannelse med virkning fra og med indkomståret 2012.

Rederiet ejer et skib, hvis skattemæssige værdi i indkomståret 2010 var 100.

Hvis der afskrives med 12 pct. i 2010 og med 12 pct. af den resterende saldo i 2011, vil den samlede afskrivning i de to år udgøre 22,56.

Hvis rederiet i eksemplet samlet i de to år ikke har foretaget afskrivninger, der overstiger dette beløb, kan rederiet omdannes og gå i tonnageskatteordningen uden beskatning.

Har rederiet afskrevet mere end det nævnte beløb, kan rederiet kun anvende tonnageskatteordningen, hvis den afskrivning, der ligger ud over 22,56, kommer til beskatning hos den person, der foretager virksomhedsomdannelsen.

Omdannelse af en ideel ejerandel ved skattefri virksomhedsomdannelse

Omdannes en virksomhed med flere ejere, kræver det efter virksomhedsomdannelseslovens regler, at alle ejere af den personligt ejede virksomhed anvender reglerne i loven, for at omdannelsen kan gennemføres skattefrit.

Dette medfører, at rederier, hvor ejerkredsen består af både fysiske og (selskabsbeskattede) juridiske personer, er afskåret fra at gennemføre en skattefri omdannelse, idet ikke alle ejere kan anvende virksomhedsomdannelsesloven.

Det er også en betingelse, at den virksomhed, der omdannes, er en "hel" selvstændig virksomhed. Det vil sige, at en ideel andel af en virksomhed efter virksomhedsomdannelseslovens almindelige regler ikke kan omdannes til et selskab.

Disse regler gør det vanskeligt for partrederier og andre personligt ejede virksomheder såsom interessentskaber og kommanditselskaber at omdanne sig til selskaber og dermed få mulighed for at  bruge tonnageskatteordningen.

Efter bestemmelsen i TSL § 5, stk. 3, fraviges ovennævnte principper i virksomhedsomdannelsesloven, idet en ejer af en personlig ejet virksomhed får mulighed for at omdanne sin ejerandel i denne til et aktie- eller anpartsselskab.

Bestemmelsen giver deltagere i personligt ejede rederier - herunder rederier, der er ejet af både fysiske og (selskabsbeskattede) juridiske personer - bedre muligheder for skattefrit at omdanne deres virksomhed til aktie- eller anpartsselskaber, så disse virksomheder får mulighed for at blive beskattet efter tonnageskatteordningens regler.

Det er således muligt at omdanne de enkelte ejerandele i en personligt ejet virksomhed til hvert sit aktie- eller anpartsselskab, når den omdannede virksomhed bliver omfattet af tonnageskatteordningen.

Da den skattefri omdannelse ikke er betinget af, at alle ejerandele i den personligt ejede virksomhed omdannes, er det således den enkelte ejers egen beslutning, om denne vil benytte muligheden for omdannelse.

Det er dog en forudsætning, at tonnageskatteordningen vælges af det eller de nye rederi(er) i det første indkomstår efter omdannelsen.

Det er ikke muligt at omdanne flere forskellige ejeres ejerandele til ét selskab, mens de resterende ejerandele omdannes til andre aktie- eller anpartsselskaber, eller slet ikke omdannes.

Derimod kan en person, der har ejerandele i to forskellige personligt ejede rederivirksomheder, indskyde andelene i samme selskab.

Den udvidede mulighed for at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven består alene i, at en ideel andel af en virksomhed kan anses som en "hel" virksomhed. De øvrige betingelser i virksomhedsomdannelsesloven skal fortsat være opfyldt.

Det betyder eksempelvis, at bestemmelsen ikke giver mulighed for, at ideelle andele i rederivirksomheder, der er omfattet af de såkaldte anpartsregler i PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 10, samt tidligere gældende nr. 12 og 13, vil kunne omdannes skattefrit.

I SKM2002.532.LR udtalte Ligningsrådet, at bestemmelsen i TSL § 5, stk. 3, går forud for bestemmelsen i VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 1, stk. 3, så gennemførelsen af tonnageskatteloven ikke hindres i de tilfælde, hvor en skatteyder lovligt har inddraget anparter i anpartsprojekter under virksomhedsskatteordningen. Ligningsrådet gav derfor skatteyder tilladelse til at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1.1.2003 af andele i syv rederivirksomheder, med negativ skattemæssig anskaffelsessum for anparterne til følge efter VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 2, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., uden at anparterne i ejendomskommanditselskabet omdannedes eller overdragedes til det nystiftede selskab.

Se også

Se også afsnit C.C.3.1.2 Regler for anpartsvirksomheder om regler for anpartsvirksomheder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

SKM2002.532.LR

Tonnageskatteloven gik forud for virksomhedsomdannelsesloven.

 

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.