Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.2.7 Ansøgningsprocedure

Indhold

Dette afsnit handler om, hvem ansøgningen skal sendes til, hvad den som minimum bør indeholde og klageadgang.

Afsnittet indeholder:

  • Fremsendelse af ansøgning til Skattestyrelsen og omgørelse
  • Ansøgningsprocedure
  • Efterfølgende indsendelse af dokumenter
  • Klageadgang.

Fremsendelse af ansøgning til Skattestyrelsen og omgørelse

Ansøgning om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver sendes ind til Skattestyrelsen.

Det forhold, at en tilførsel allerede er foretaget, før tilladelse foreligger, er ikke i sig selv til hinder for, at tilladelse til succession gives.

Hvis en tilførsel af aktiver ikke opfylder betingelserne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 c og § 15 d for at kunne gennemføres skattefrit, er transaktionen at betragte som skattepligtig, med mindre der tillades omgørelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 29. Skattestyrelsen har kompetencen til at tillade omgørelse.

Hvis omgørelse tillades, skal tilførslen af aktiver på ny forelægges Skattestyrelsen.

Se også

Se afsnit A.A.14.1 Omgørelse om omgørelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen bør beskrive selve transaktionen og hensigten med at opnå den ønskede struktur.

Ved ansøgningen om tilførsel af aktiver bør medfølge udkast til regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. tilførselsdatoen. I regnskabsopstillingen skal i skemaform angives:

  • Det indskydende selskabs balance før tilførslen
  • Det modtagende selskabs evt. egen balance (ved tilførsel til eksisterende selskaber)
  • Overtagne aktiver og passiver
  • Evt. reguleringer
  • Åbningsbalance for det modtagende selskab 
  • Balancen for det indskydende selskab efter tilførslen.

Dette materiale bør som minimum være til stede, før sagsbehandlingen kan begyndes. Det er desuden hensigtsmæssigt, at der er noter til regnskabsopstillingen.

Det er også relevant at oplyse, om det indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionærer eller tredjemand i øvrigt har stillet kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelser for det modtagende selskab. Skattestyrelsen vil efter behov bede om øvrige oplysninger, hvis det er nødvendigt i de konkrete sager.

Efterfølgende indsendelse af dokumenter

Der gælder som udgangspunkt intet krav til, at der efter transaktionens gennemførelse skal sendes selskabsretlige dokumenter til Skattestyrelsen. I det omfang det er påkrævet, skal der sendes dokumenter til Erhvervsstyrelsen.

Skattestyrelsen kan i forbindelse med en tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver betinge, at der udarbejdes dokumenter, der skal indsendes inden for de frister, der er nævnt i FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 3, eller § 6, stk. 4. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 1, 3. pkt. Skattestyrelsen kan således fastsætte, at der ved tilladelser til skattefri tilførsel af aktiver skal udarbejdes specifikke dokumenter, som skal sendes til Skattestyrelsen.

Klageadgang

En afgørelse om skattefri tilførsel af aktiver truffet af Skattestyrelsen kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 11, stk. 1, nr. 1. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten, og af praktiske grunde skal klagen derfor sendes til Skatteankestyrelsen. Det samme gælder, hvis ansøger ønsker at klage over en afgørelse, hvor den oprindelige tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver ikke kan opretholdes, hvis anmeldte ændringer gennemføres/er gennemført.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.