Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.2.6.4 Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for de modtagne aktier eller anparter

Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige virkninger for vederlagsaktierne i forbindelse med skattefri tilførsel af aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier eller anparter
  • Anskaffelsessum for de modtagne aktier
  • Praksis for meddelelse af tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier eller anparter

Det gælder principielt, at vederlagsaktierne i en skattefri tilførsel af aktiver anses for erhvervet på tilførselstidspunktet.

Aktierne anses således for modtaget på tidspunktet for vedtagelse af tilførslen.

Anskaffelsessum for de modtagne aktier eller anparter

Aktierne, det indskydende selskab bliver vederlagt med ved skattefri tilførsel af aktiver, anses for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 4.

Tidligere regler

Reglerne er ændret væsentligt, da det før lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L 202) gjaldt, at vederlagsaktierne blev anset for anskaffet til den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver efter reglerne i VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 2. Således ville der tidligere normalt ville blive konstateret en skattepligtig avance i forbindelse med et salg umiddelbart efter tilførslen. Forudsætningen for at fastsætte anskaffelsessummen for aktierne på baggrund af den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver bortfaldt i forlængelse af, at udbytte og aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Praksis for meddelelse af tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver

Vederlagsaktierne kan sælges uden beskatning kort efter tilførslen. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 4. For at forhindre, at et skattepligtigt salg af aktiver konverteres til en skattefri aktieavance, skal vederlagsaktierne som udgangspunkt beholdes i tre år, hvis skattefriheden skal bevares for en tilførsel af aktiver, der foretages uden tilladelse fra Skattestyrelsen.

Bemærk

I de tilfælde, hvor tilførslen gennemføres efter tilladelse fra Skattestyrelsen, forudsættes det, at Skattestyrelsen i fremtiden vil stille anmeldelsesvilkår, der svarer til den gældende praksis i forbindelse med aktieombytninger.

Se også

Se også C.D.6.3.6 Anmeldelse af ændrede vilkår - bortfald af tilladelse om praksis for tilladelse til skattefri aktieombytning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 1986, 607 LSR

Et anpartsselskab, der var stiftet den 8. december 1980 med tilbagevirkende kraft til den 1. juli 1980, solgte i september 1983 nogle aktier, der var erhvervet i forbindelse med omdannelsen af den personligt drevne virksomhed. Revisor gjorde gældende, at aktierne ud fra et successionssynspunkt måtte anses for erhvervet den 1. juli 1980. Landsskatteretten bemærkede, at det forhold, at et selskab var godkendt stiftet med tilbagevirkende kraft, ikke medførte, at anskaffelsestidspunktet for selskabets aktier kunne regnes fra et tidligere tidspunkt end stiftelsestidspunktet, dvs. fra stiftelsesoverenskomstens underskrift. 

Kendelsen udtrykker det gældende princip om, at vederlagsaktierne anses for anskaffet til tilførselstidspunktet. Selv om afgørelsen vedrører omdannelse af en personligt drevet virksomhed, er princippet det samme ved skattefri tilførsel af aktiver. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.