Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.6.2.6.1 Indledning om de skattemæssige virkninger af en tilførsel af aktiver

Indhold

Dette afsnit beskriver kort de overordnede og væsentligste skattemæssige virkninger af at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver. 

Afsnittet indeholder:

  • Virkningerne for det indskydende selskab
  • Virkningerne for det modtagende selskab
  • Virkningerne for de modtagne vederlagsaktier.

Virkningerne for det indskydende selskab

Traditionelt svarer virkningerne af en skattefri tilførsel af aktiver til en skattefri virksomhedsomdannelse. Indførelsen af reglerne om skattefri tilførsel af aktiver i 1992 var i vidt omfang baseret på reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse samtidig med, at de implementerede fusionsskattedirektivet. En skattefri virksomhedsomdannelse svarer i vidt omfang til en skattefri tilførsel af aktiver, dog således at en skattefri virksomhedsomdannelse er udtryk for, at en fysisk person tilfører sin personlige virksomhed til et selskab. De overordnede successionsprincipper er således ens, ligesom betingelsen for tilførsel af hele den personlige virksomhed svarer til kravet om, at der i en tilførsel ikke må ske opsplitning af en virksomhed (eller en gren heraf).

Fortjeneste og tab på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der ved tilførslen bliver knyttet til et dansk selskab eller et udenlandsk selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet, skal ikke medregnes ved opgørelsen af det indskydende selskabs skattepligtige indkomst. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 1.

Virkningerne for det modtagende selskab

Samtidig succederer det modtagende selskab i det indskydende selskabs aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning. Se FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 2 og 3, med henvisning til FUL (fusionsskatteloven) § 8. Se også afsnit C.D.6.2.6.2 Tilførsel af aktiver fra et dansk selskab, C.D.6.2.6.3 Tilførsel af aktiver fra et udenlandsk selskab og C.D.6.2.6.4 Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for de modtagne aktier eller anparter om en specificeret beskrivelse af virkningerne af at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver for det indskydende og modtagende selskab.

Virkningerne for de modtagne vederlagsaktier

I forbindelse med harmonisering af aktieavance- og udbyttebeskatningen for selskabsaktionærer ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev princippet i loven ændret, således at vederlagsaktierne i det modtagende selskab anses for modtaget for et beløb svarende til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Der er tale om en radikal ændring af principperne for at gennemføre tilførsel af aktiver.

Tidligere regler

Før skattereformen i 2009 gjaldt der et princip om, at aktierne var modtaget til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver fratrukket skattepligtige fortjenester. Princippet svarede til opgørelsen efter VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.