Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvem er omfattet af CFC-reglerne?

C.D.4.1.1 Skattesubjekter omfattet af CFC-reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke skattesubjekter, der er omfattet af CFC-reglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skattesubjekter.

Regel

>CFC-reglerne (Controlled Financial Company) medfører, at moderselskaber skal CFC-beskattes af indkomst i visse datterselskaber og faste driftssteder med mobile indkomster.<

Skattesubjekter

>Moderselskaber omfattet af CFC-reglerne

Moderselskaber, der kan CFC-beskattes er:

  • Selskaber og foreninger mv., der er fuldt skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1.
  • Selskaber mv., der er begrænset skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a.
  • Fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1. Fonde og foreninger CFC-beskattes ikke, hvis indkomsten skal medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter SEL (selskabsskatteloven) § 32. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 12.

Fysiske personer, der er skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 1, og dødsboer, der er skattepligtige efter DBSL (dødsboskatteloven) § 1 kan CFC-beskattes af indkomst i deres udenlandske selskaber mv. Se LL (ligningsloven) §16 H.

Datterselskaber, hvis indkomst CFC-beskattes

Moderselskaber skal CFC-beskattes af indkomst i visse datterselskaber med mobile indkomster, uanset hvor datterselskaberne er hjemmehørende, og uanset hvordan beskatningsniveauet er for datterselskaberne. Se SEL (selskabsskatteloven) § 32.

Et datterselskab skal i overensstemmelse med skatteundgåelsesdirektivet være et selvstændigt skattesubjekt.

Dette omfatter eksempelvis også en trust eller en selvejende institution, hvis moderselskabet har ret til mere end halvdelen af overskuddet i trusten eller den selvejende institution. Dette skal ses i sammenhæng med definitionen af kontrol, hvor også retten til 50 pct. eller mere af overskuddet i det selvstændige skattesubjekt udgør kontrol efter SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 6.

Vurderingen af, om en enhed er et selvstændigt skattesubjekt, vil skulle foretages efter danske skatteregler.

Faste driftssteder

CFC-reglerne finder også anvendelse på faste driftssteder i udlandet, idet dette dog ikke gælder de dele af CFC-reglerne, der efter deres karakter ikke er anvendelige på faste driftssteder. Et moderselskab mv., der er omfattet af bestemmelsen skal således ved sin indkomstopgørelse medregne det faste driftssteds positive CFC-indkomst, forudsat, at det faste driftssted opfylder betingelserne i SEL (selskabsskatteloven) § 32. Moderselskabet mv. beskattes af positiv indkomst, der ville være omfattet af CFC-beskatningen, hvis det faste driftssted havde været et datterselskab. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 2, 4. pkt.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.