Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.3.4.6 Genbeskatning ved overgang til international sambeskatning efter nuværende regler

Indhold

Afsnittet beskriver konsekvenserne for de eksisterende genbeskatningspligtige underskud, hvis sambeskatning med udenlandske datterselskaber videreføres i de nye regler om international sambeskatning. Afsnittet beskriver også konsekvenserne for de eksisterende genbeskatningssaldi i "skyggesambeskatningen", hvis der senere ønskes overgang til international sambeskatning efter de nye regler.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Genbeskatningssaldo ved fortsat sambeskatning med udenlandske selskaber
  • Genbeskatningssaldo ved overgang fra "skyggesambeskatning" til international sambeskatning efter nye regler

Lovgrundlag

De nugældende regler om international sambeskatning blev indført ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Reglerne står i SEL (selskabsskatteloven) § 31 A og kan vælges for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere.

Konsekvenserne for eksisterende genbeskatningspligtige underskud står i § 15, stk. 11 og 12 i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Se også

Se mere om de nugældende regler om international sambeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 A i afsnit C.D.3.2 International sambeskatning. "International sambeskatning".

Genbeskatningssaldo ved fortsat sambeskatning med udenlandske selskaber

Hvis international sambeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 A vælges for det første indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere, skal der opgøres genbeskatningssaldi.

Genbeskatningssaldi opgøres som skatteværdien af alle underskud for 1992 og senere indkomstår, der er påbegyndt før den 16. december 2004.

Opgørelsen vil i praksis omfatte genbeskatningssaldi efter

  • dagældende LL (ligningsloven) § 33 E for sambeskattede datterselskaber og
  • LL (ligningsloven) § 33 D, stk. 5 for faste driftssteder, hvor Danmark giver creditlempelse for indkomst fra faste driftssteder i dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Se § 15, stk. 11, 1. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Skatteværdien opgøres som 28 pct. af ovenstående saldi. Se § 15, stk. 11, 2. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Beskatningen af alle genbeskatningspligtige underskud sker herefter udelukkende efter det nye regelsæt om international sambeskatning. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, stk. 10-12.

Reglerne om "skyggesambeskatning" efter § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 anvendes ikke.

Genbeskatningssaldo ved overgang fra "skyggesambeskatning" til international sambeskatning efter nye regler

Hvis der vælges overgang fra "skyggesambeskatning" til international sambeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, skal der opgøres genbeskatningssaldi til brug for genbeskatningen efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, stk. 10-12.

Genbeskatningssaldi opgøres som skatteværdien af alle underskud for 1992 og senere indkomstår, der er påbegyndt før den 16. december 2004, der ikke er blevet genbeskattet efter reglerne om "skyggesambeskatning" i § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Ved beregningen af skatteværdien anvendes selskabsskattesatsen på tidspunktet for overgangen til international sambeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 A. Se SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 1 og § 15, stk. 11, 2. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Beskatningen af alle genbeskatningspligtige underskud sker herefter udelukkende efter det nugældende regelsæt om international sambeskatning. Se § 31 A, stk. 10-12.

Se også

Se også afsnit C.D.3.2.2 Indgangsværdier om fastsættelse af indgangsværdier ved overgang til international sambeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, og overgangsreglerne om genbeskatning af anvendt underskud i udenlandske faste driftssteder i afsnit C.D.2.3.2 Genbeskatning og begrænsning af underskud - LL § 33 D om "genbeskatning og begrænsning af underskud - LL (ligningsloven) § 33 D".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.