Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.3.4.5 Krav til oplysningsskemaet og det skattemæssige årsregnskab

Indhold

Afsnittet beskriver de krav, der er til oplysningsskemaet og det skattemæssige årsregnskab for moderselskaber med genbeskatningssaldi.

Afsnittet indeholder:

  • Krav til oplysningsskemaet
  • Krav til det skattemæssige årsregnskab.

Krav til oplysningsskemaet

Opgørelsen af genbeskatningssaldi skal oplyses.

Genbeskatningssaldi indgår som en del af skatteansættelsen. Se § 15, stk. 8, 10 og 11. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove.

Se også

Se også afsnit C.D.3.4.2 Opgørelse af genbeskatningssaldi "Opgørelse af genbeskatningssaldi".

Krav til det skattemæssige årsregnskab

Selskaber, som beskattes af genbeskatningssaldi efter § 15, stk. 8 og 9 i lov nr. 426 af 6. juni 2005, er omfattet af Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder. Se § 1, stk. 1, nr. 8 i BEK nr 1295 af 14. november 2018.

Selskaber med genbeskatningssaldi skal indgive det skattemæssige årsregnskab sammen med oplysningsskemaet. Se krav til det skattemæssige årsregnskab i § 3 i BEK nr 1295 af 14. november 2018.

Selskaber med genbeskatningssaldi skal også opfylde yderligere krav til det skattemæssige årsregnskab. Se kapitel 10 i BEK nr 1295 af 14. november 2018.

Det skattemæssige årsregnskab skal indeholde følgende. Se § 36, stk. 1, nr. 1-5, i BEK nr 1295 af 14. november 2018:

  • En redegørelse for koncernstrukturen i både Danmark og udlandet ved indkomstårets begyndelse og afslutning med forklaring af ændringer i årets løb.
  • Bevægelserne i løbet af året og det beløb, der overføres til det efterfølgende år for genbeskatningssaldoen for hvert datterselskab i udlandet og for hver faste driftssted af et dansk selskab, hvor der er en genbeskatningssaldo, herunder oplysning om overflytning af saldoen mellem selskaber eller faste driftssteder og betingelserne for overflytningen. Ved ophør af virksomhed i et udenlandsk selskab eller fast driftssted, hvor der er en genbeskatningssaldo, skal det oplyses, hvordan virksomheden videreføres.
  • Oplysning om, hvorvidt bestemmelserne i LL (ligningsloven) § 5 G om dobbelt fradrag er opfyldt.
  • Oplysning om den betalte skat i domicillandet, i det omfang mulighederne for nedslag for betalte skatter i udlandet efter LL (ligningsloven) § 33, stk. 5, anvendes, samt oplysning om efterfølgende ændring af den udenlandske betalte skat for tidligere år.
  • Oplysning om, hvordan det udenlandske datterselskab har opgjort den skattepligtige indkomst i domicillandet med hensyn til reglerne i LL (ligningsloven) § 5 I og reglerne om maksimering af credit.

På Skattestyrelsens anmodning skal selskabet vise følgende:

  • Dokumentation for den betalte skat i domicillandet. Dokumentationen skal vises inden en måned.
  • Det interne regnskab for de udenlandske selskaber mv., der indgår i det danske moderselskabs koncernregnskab (koncernkonsolidering) eller dettes højere modervirksomhed, hvor det danske moderselskab er fritaget for at udarbejde koncernregnskab efter regnskabslovgivningen, samt en redegørelse for sammenhængen mellem det officielle datterselskabsregnskab og det interne regnskab. Det nævnte skal vises inden tre måneder.
  • Om der er set bort fra underskud, jf. bestemmelserne i LL (ligningsloven) § 33 H, og herunder vise en opgørelse af det beløb, der er set bort fra, og som fremføres efter LL (ligningsloven) § 15.  Se C.D.10.2.4 Adgang til at se bort fra underskud - LL § 33 H., "adgang til at se bort fra underskud - LL (ligningsloven) § 33 H".

Se § 36, stk. 2-4, i BEK nr 1295 af 14. november 2018.

Bemærk

Reglerne om underskudsfremførsel for indkomstår, der påbegyndes 1. juli 2012 eller senere, står ikke mere i LL (ligningsloven) § 15, men i SEL (selskabsskatteloven) § 12. Se lov nr. 591 af 18. juni 2012 om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.

Overgangsreglerne om genbeskatning af anvendt underskud i udenlandske faste driftssteder fremgår af afsnit C.D.2.3.2 Genbeskatning og begrænsning af underskud - LL § 33 D om "genbeskatning og begrænsning af underskud - LL (ligningsloven) § 33 D".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.