Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.3.4.1 Overgangsreglerne - baggrund, formål og virkningstidspunkt

Indhold

Dette afsnit beskriver overgangsreglernes baggrund, formål og deres virkningstidspunkt.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og formål
  • Betingelser og virkningstidspunkt
  • Introduktion til overgangsreglerne.

Baggrund og formål

De nugældende regler om international sambeskatning blev indført ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Reglerne står i SEL (selskabsskatteloven) § 31 A og kan vælges for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere.

De tidligere gældende regler om sambeskatning med udenlandske datterselskaber stod i den hidtidige SEL (selskabsskatteloven) § 31, som blev ophævet samtidigt med indførelsen af SEL (selskabsskatteloven) § 31 A.

Til dagældende SEL (selskabsskatteloven) § 31 var der tilknyttet genbeskatningsregler i LL (ligningsloven) § 33 E for fratrukne underskud i udenlandske datterselskaber. Se dagældende lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004 om ligningsloven.

I lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev der lavet overgangsregler for koncerner, der trådte ud af sambeskatningen med udenlandske datterselskaber, så gamle underskud i de udenlandske datterselskaber ikke genbeskattes på en hårdere måde end forudsat, da koncernen indledte sambeskatningen.

Bemærk:

Overgangsreglerne om genbeskatning af anvendt underskud i udenlandske faste driftssteder indgår ikke i dette afsnit. Se afsnit C.D.2.3.2 Genbeskatning og begrænsning af underskud - LL § 33 D om "genbeskatning og begrænsning af underskud - LL (ligningsloven) § 33 D".

Betingelser og virkningstidspunkt

Overgangsreglerne gælder for sambeskatninger med udenlandske datterselskaber efter de tidligere gældende regler i SEL (selskabsskatteloven) § 31, der ikke overgår til de nye regler om international sambeskatning i SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, fra det førstkommende indkomstår, der er påbegyndt efter den 15. december 2004.

Se også

Se også afsnit C.D.3.4.6 Genbeskatning ved overgang til international sambeskatning efter nuværende regler om sambeskatninger med udenlandske datterselskaber efter de tidligere gældende regler i SEL (selskabsskatteloven) § 31, der fra det førstkommende indkomstår, der er påbegyndt efter den 15. december 2004 eller senere, overgår til de nye regler om international sambeskatning i SEL (selskabsskatteloven) § 31 A.

Introduktion til overgangsreglerne

Overgangsreglerne står i § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Genbeskatningen vil ske i takt med, at de udenlandske datterselskaber, der har været omfattet af den hidtidige sambeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, får positiv skattepligtig indkomst for indkomstår, der starter den 15. december 2004 og efterfølgende indkomstår. Se § 15, stk. 8, 1. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Genbeskatningen fortsætter, så længe der er en genbeskatningssaldo.

Overgangsreglen benævnes i praksis "skyggesambeskatning".

De dispositioner, der ville udløse genbeskatning efter de tidligere genbeskatningsreglerne i LL (ligningsloven) § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, udløser fortsat genbeskatning, så længe der er en genbeskatningssaldo. Se § 15, stk. 8, 12. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005. Se afsnit C.D.3.4.4 Andre dispositioner der udløser genbeskatning om andre dispositioner, der udløser genbeskatning.

Bemærk

Der kan ikke tilføres nye underskud til den genbeskatningssaldo, der opgøres efter § 15, stk. 8, 1. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.