Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.2.4.7.2.1.2 Betalinger til en hybrid enhed

Hovedregel

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra b, er der en situation med et hybridt mismatch, når en betaling til en hybrid enhed giver anledning til fradrag uden medregning, i en situation, hvor det pågældende mismatchresultat skyldes forskelle i allokeringen af betalinger til den hybride enhed i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor den hybride enhed er etableret eller registreret, og jurisdiktionen for enhver person med en deltagelse i denne hybride enhed.

Dette hybride mismatch indebærer en betaling til en hybrid enhed, hvor betalingen giver anledning til fradrag uden medregning af en tilsvarende indkomst. Det hybride mismatch indebærer således, at der sker en asymmetrisk beskatning af indtægt og udgift. Mismatch foreligger kun, hvis den manglende medregning skyldes forskelle i allokering af betalingen mellem det land, hvor den hybride enhed er etableret eller registreret og det land, hvor enhedens ejere er hjemmehørende.

Mismatchet opstår, fordi den ene jurisdiktionen anser betalingen for at være skattepligtig i den anden jurisdiktion og derfor ikke medregner betalingen ved skatteopgørelsen. Den anden jurisdiktion antager derimod, at betalingen er skattepligtig i den første jurisdiktion. Betalingen vil herefter hverken blive medregnet i den hybride enheds jurisdiktion eller i den deltagende persons jurisdiktion.

Forskelle i allokeringen af indkomsten kan forekomme ved, at jurisdiktionerne anser en given enhed for at være henholdsvis transparent og et selvstændigt skattesubjekt. Når enheden anses for at være transparent, medregnes indkomsten normalt direkte hos ejeren i ejerens jurisdiktion. Når enheden anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, anses enheden selv for at have erhvervet indkomsten, hvorefter indkomsten normalt beskattes i enhedens jurisdiktion. Når jurisdiktionerne kvalificerer enheden forskelligt, kan der opstå et mismatchresultat.

Bemærk

Der er kun tale om et hybridt mismatch omfattet af reglerne, hvis det opstår mellem tilknyttede personer, mellem et skattesubjekt og en tilknyttet person, mellem enheden og det faste driftssted, mellem to eller flere faste driftssteder af samme enhed eller i forbindelse med et struktureret arrangement. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 4.

For hybride mismatch omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra b, er ejerskabskravet 50 pct. for tilknyttede personer, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 17, 6. pkt.

Undtagelser

Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis betalingen medregnes til indkomsten i et fast driftssted, som ejeren efter reglerne i etableringslandet anses for at have i etableringslandet. Der er i givet fald ikke tale om fradrag uden medregning, idet indkomsten medregnes til ejerens indkomst i etableringslandet.

Bestemmelsen finder endvidere ikke anvendelse, hvis etableringslandet omkvalificerer den hybride enhed til et selvstændigt skattesubjekt efter skatteundgåelsesdirektivets artikel 9 a eller en tilsvarende bestemmelse. I dansk ret er en sådan omkvalificeringsregel indført i SEL (selskabsskatteloven) § 2 C. Se afsnit C.D.1.2.7 Skattemæssig selskabskvalifikation - SEL § 2 C. Hvis der sker omkvalificering i etableringslandet, er der ikke længere tale om en hybrid enhed. Indkomsten vil med omkvalificeringen blive beskattet i etableringslandet.

Resultat

Når bestemmelsen finder anvendelse, imødegås det pågældende fradrag uden medregning ved anvendelse af SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 2, ved enten at nægte fradraget hos betaleren eller ved at medregne en tilsvarende indkomst hos betalingsmodtageren, afhængigt af den konkrete situation. Se herom afsnit C.D.2.4.7.3 Betingelser og retsvirkninger.

Eksempel:

Eksempel - SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra b

Selskab DK (låntagende selskab) beliggende i Danmark har lånt penge af selskab B (långivende selskab) beliggende og indregistreret i land B, som er et ikke-EU land. Moderselskabet A beliggende i land A ejer 100 pct. af kapitalen i både selskab DK og selskab B. Lånet til selskab DK er udstedt på armlængdevilkår med en markedsrente.

Selskab DK fradrager rentebetalingerne på lånet i sin skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler i Danmark.

Selskab B er dog en hybrid enhed, i dette tilfælde en omvendt hybrid enhed, hvilket skyldes forskelle mellem kvalifikationen af selskabet i henholdsvis land A og land B. I land B, hvor selskab B er indregistreret, bliver selskabet anset for at være en transparent enhed, og rentebetalingerne på lånet skal efter reglerne i land B beskattes direkte hos ejeren (moderselskabet) i ejerens jurisdiktion. I moderselskabets jurisdiktion land A, bliver selskab B derimod anset for at være et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor land A mener, at indkomsten skal beskattes i det land, hvor selskab B er indregistreret. 

Da moderselskabet A ejer 100 pct. af kapitalen i både selskab B og selskab DK, er der tale om tilknyttede personer, og dermed et hybridt mismatch, der skal neutraliseres efter SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 2, ved, at Danmark nægter fradrag for betalingen.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.