Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.8.4.1 Definition på interne serviceydelser med lav værdi

Kategorier af interne serviceydelser med lav værdi er serviceydelser, som et eller flere koncernselskaber udfører på vegne af andre koncernselskaber, og hvor den interne serviceydelse opfylder følgende krav:

 • er af støttende karakter

 • er ikke en del af kerneforretningen i koncernen (dvs. der er ikke tale om indtægts-skabende aktiviteter og den er ikke en del af de økonomisk betydningsfulde aktiviteter i koncernen)

 • gør ikke brug af eller bidrager til udviklingen af unikke eller værdifulde immaterielle aktiver

 • har ikke indflydelse på håndtering eller styring af væsentlig eller betydelig risiko for tjenesteyderen og giver ikke anledning til skabelse af betydelig risiko for tjenesteyderen

 • udføres alene for selskaber i koncernen.


Hvis et serviceselskab udfører tilsvarende serviceydelser overfor uafhængige parter, vil sådanne serviceydelser normalt ikke kunne omfattes af definitionen af interne serviceydelser med lav værdi, og sektion D i TPG kap. VII kan derfor ikke anvendes. Når serviceydelser udføres overfor uafhængige parter, kan der være interne sammenlignelige priser (CUP), som kan anvendes ved prisfastsættelsen af de interne serviceydelser.

I TPG 7.49 nævnes følgende eksempler på serviceydelser, der kan være omfattet af definitionen for den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi:

 • Regnskab og revision, for eksempel indsamling og gennemgang af oplysninger til brug ved udarbejdelse af regnskaber

 • HR aktiviteter forbundet med uddannelse og medarbejderudvikling, fx vurdering af uddannelsesbehov og oprettelse af interne uddannelsesprogrammer

 • Informationer om personalets sundhed og sikkerhed

 • Indsamling af data vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i selskaber 

I TPG 7.47 er oplistet aktiviteter der ikke kan omfattes af den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi:

 • Serviceydelser som indgår i den primære forretningsaktivitet i koncernen

 • Serviceydelser i relation til forskning og udvikling (dette inkludere software udvikling, medmindre det anses at være omfattet af TPG 7.49)

 • Serviceydelser i relation til fremstilling og produktion

 • Serviceydelser vedrørende indkøb af råmaterialer eller andre materialer som anvendes i fremstilling og produktions processer

 • Salgs-, marketings- og distributionsaktiviteter

 • Finansielle transaktioner

 • Udvinding, efterforskning eller forarbejdning af naturressourcer

 • Forsikring og genforsikring

 • Serviceydelser udført af selskabernes øverste ledelse (som ikke er tilsyn af serviceydelser, der anses for interne serviceydelser med lav risiko se TPG 7.49)  


Aflønningen af interne serviceydelser, som ikke anses for omfattet af den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi, skal ske ud fra en konkret vurdering af sagens faktiske forhold, og prisfastsættelsen af sådanne interne serviceydelser sker som beskrevet i TPG 7.1 - 7.42. 

Der beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold, om en given serviceydelse kan anses for at indgå i de primære forretningsmæssige aktiviteter i koncernen og derfor ikke kan henføres til den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.