Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.8.4 Særligt om interne serviceydelser med lav værdi

Indhold

I oktober 2015 har OECD udbygget kapitel VII med en ny D sektion, der omhandler forholdene for en særlig gruppe af interne serviceydelser med lav værdi (Low value-adding intra-group services).

Som omtalt i TPG 7.6 kræver armslængdeprincippet at betaling for interne serviceydelser, vedrører aktivitet der udføres af en part (serviceyderen), tilfører en anden part (servicemodtagen) en økonomisk eller forretningsmæssig fordel/nytte, der forbedrer servicemodtagerens økonomiske situation. 

For services, der opfylder betingelserne for interne serviceydelser med lav værdi, kan det være sværere at udføre en sådan vurdering, og det kan kræve en større indsats end beløbet for den koncerninterne betaling berettiger til. Ved analyse af interne serviceydelser med lav værdi bør vurderingen derfor foretages for den enkelte kategori af serviceydelser, som fx håndtering af lønudbetaling til ansatte. Selskabets dokumentation skal forklare og dokumentere de enkelte servicekategorier. Det forventes at servicemodtageren har udarbejdet separat dokumentation herfor. Se også afsnit C.D.11.13.1.2.4.3 Beskrivelse af serviceydelser om dokumentationskravet i forhold til interne serviceydelse med lav værdi.

Afsnittet indeholder: 

  • definition på interne serviceydelser med lav værdi (C.D.11.8.4.1)
  • fastsættelse af betaling for interne serviceydelser med lav værdi (C.D.11.8.4.2)

Armslængdebetaling for disse interne serviceydelser med lav værdi er tæt knyttet til allokering af omkostninger, og hvor allokeringen af omkostningerne sker for hver kategori af interne serviceydelser der levereres til andre koncernselskaber og hvor fordelene svarer til størrelsen af de allokerede omkostninger. I sådanne situationer kan der anvendes en fast mark-up procent for de leverede interne serviceydelser med lav værdi. Hvis der ikke er tale om interne serviceydelser med lav værdi eller koncernen ikke valgt at anvende principperne omtalt i sektion D i TPG kapitel VII, så skal prisfastsættelsen af interne serviceydelser ske som beskrevet i TPG 7.1 - 7.42.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.