Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.7.2.2.4 Omfordeling af fortjeneste efter en omstrukturering - del D

I TPG er det beskrevet, at der skal betales kompensation, hvis der i forbindelse med en omstrukturering, sker en overdragelse af "noget af værdi" (rettigheder eller andre aktiver).

Omstruktureringer hvor der udelukkende foretages en omfordeling af funktioner og risici, hvortil der ikke er knyttet aktiver eller rettigheder, medfører ikke i sig selv, at der skal betales en kompensation.

Der skal ikke betales kompensation for fremtidigt profit potentiale, der udelukkende knytter sig til eksisterende varetagelse af en funktion eller en påtaget risiko. Det vil sige en omfordeling af funktioner og risici, hvortil der ikke knytter sig aktiver eller rettigheder. Den fremtidige forventede indkomst, der knytter sig hertil, skal beskattes hos den enhed der varetager funktionen og påtager sig risikoen fremadrettet. Hos den part, der afgiver funktioner eller risiko, vil fordelen typisk være en besparelse i forhold til selv at udføre funktionen eller have risikoen. Se om parternes realistiske alternativer i afsnit C.D.11.3.2.1 Situationer hvor den fastlagte faktiske transaktion skal anerkendes.

På transaktionstidspunktet er det økonomisk neutralt at påtage sig eller afgive en risiko til gengæld for en højere eller lavere forventet faktisk indkomst, så længe nutidsværdien af begge muligheder er den samme. Det betyder imidlertid ikke, at enhver kontraktlig udveksling af risici mellem forbundne virksomheder vil være i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Se TPG 1.79 og 1.80.

Hvis en funktion eller risiko flyttes og værdien af den afgivende eller modtagende part derved falder, så skal flytningen af funktionen eller risikoen kompenseres.  Der skal således betales en kompensation for det fremtidige profit potentiale, der er kapitaliseret i rettigheder eller andre (immaterielle)aktiver, og som overdrages i forbindelse med en omstrukturering. Det vil sige omfordelinger af funktioner og risici, hvortil der knytter sig "noget af værdi".

Det er ikke altid afgørende, om omstruktureringen indebærer, at rettigheder eller aktiver overføres til en anden part i koncernen. Såfremt en koncern vælger at nedlukke en produktionsenhed med henblik på at afværge en situation med overkapacitet, vil der også skulle fastsættes en kompensation til den part, der - i koncernens interesse - opgiver nogle aktiver eller rettigheder, hvis disse aktiver eller rettigheder repræsenterer en værdi, som en uafhængig ville have betalt for, se TPG 9.43-9.46.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.