Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.3.2.1 Situationer hvor den fastlagte faktiske transaktion skal anerkendes

Hvis der kan findes transaktioner mellem uafhængige parter, der er sammenlignelige med den fastlagte kontrollerede transaktion, så skal den fastlagte kontrollerede transaktion altid anerkendes. Se TPG 1.122.

Mellem kontrollerede parter er det ikke unormalt, at transaktioner, der ikke ses mellem uafhængige parter, gennemføres. Og det forhold, at der ikke findes sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, indebærer ikke i sig selv, at en kontrolleret transaktion ikke skal anerkendes. Se TPG 1.122 og 1.123.

Når det ikke er muligt at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter, så skal den fastlagte transaktion mellem de kontrollerede parter anerkendes, hvis transaktionen grundlæggende er økonomisk og forretningsmæssig rationel for de forbundne parter.

Når uafhængige parter vurderer om en transaktion skal gennemføres, vil de først og fremmest hense til, om gennemførelse af transaktionen stiller dem bedre, end hvis transaktionen ikke gennemføres.

Part A vil kun indgå en aftale med part B, hvis part A efter aftalens indgåelse er eller forventes at være bedre stillet end før aftalens indgåelse. Og tilsvarende vil part B kun indgå en aftale med part A, hvis part B efter aftalens indgåelse er eller forventes at være bedre stillet end før aftalens indgåelse.

Når uafhængige parter vurderer vilkårene for en potentiel transaktion, vil de endvidere hense til deres realistiske alternativer. Efter armslængdeprincippet vil en transaktion kun blive gennemført, hvis ingen af parterne har bedre realistiske alternativer. Se TPG 1.38, 1.40, 1.52.

Part A vil ikke indgå en aftale om løsning af en opgave med part B, hvis part A kan få en bedre aftale med part C, eller hvis part A selv kan løse opgaven bedre end både part B og part C.

Disse to grundlæggende betingelser skal også være opfyldt, når transaktioner gennemføres mellem forbundne parter, jf. armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Det er ikke tilstrækkeligt, at koncernen samlet set har en fordel af transaktionen. Men er parternes samlede resultat af transaktionen før skat positivt, kan det være en god indikator for, at transaktionen grundlæggende er økonomisk rationel. Er det samlede resultat af transaktionen før skat negativt, så er der ikke et resultat som kan deles mellem parterne på en sådan måde, at begge parter - hver for sig - stilles bedre efter transaktionen end før transaktionen. Se også TPG 1.122 og 1.123.

Anerkendelse af den fastlagte transaktion forudsætter, at den kontrollerede transaktion kan prisfastsættes på en sådan måde, at begge (eller alle) de forbundne parter har en egen separat fordel af at gennemføre transaktionen, jf. "separate entity" princippet i TPG pkt. 6. Se også TPG 1.79, 1.80, 1.100, 1.119 - 1.121, 1.123 og 1.128.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.