Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.3.3.6 Betydningen af gruppe synergier

Gruppe synergier er betegnelsen for de stordriftsfordele og -ulemper, som forbundne parter har, udelukkende fordi de er forbundne.

Fordelene kan bestå i, at selskaberne i en koncern får mere fordelagtige priser og vilkår hos uafhængige parter, end selskaberne ville have fået, hvis ikke de indgik i en koncern; lavere varepriser, lavere renter osv.

Ulemperne kan bestå i, at selskaberne i en koncern har større administrative byrder end uafhængige selskaber, fx fordi selskaberne i koncernen er bundet til at følge nogle fælles retningslinjer eller standarder. Se TPG 1.157.

Når sådanne fordele og ulemper udelukkende skyldes, at selskabet indgår i en koncern og ikke beror på en særlig indsats fra nogle af koncernselskaberne, så skal selskaberne hverken betale eller modtage kompensation fra de andre selskaber i koncernen for disse. Se TPG 1.158 og 7.13. 

I nogle situationer kan fordele og ulemper bero på en særlig indsats fra et eller flere af koncernselskaberne. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor et selskab på vegne af hele koncernen forhandler vilkår og priser for indkøb, lån mv. med uafhængige parter. I sådanne tilfælde skal der tages stilling til følgende:

  • Hvori består fordelene?

  • Hvad er den samlede økonomiske fordel?

  • Hvordan skal de økonomiske fordele fordeles mellem de forbundne parter?

Har et selskab i koncernen eksempelvis ved en særlig indsats opnået priser hos eksterne vareleverandører, der er mere fordelagtige end de priser koncernselskaberne hver især ville kunne opnå blot fordi de indgår i koncernen, fordi selskabet køber ind på vegne af alle koncernselskaber, så skal indkøbsselskabet aflønnes for dets funktioner, aktiver og risici i forbindelse med indkøbsaktiviteten. Den resterende (mer-) besparelse skal efter aflønningen af indkøbsfunktionen deles mellem koncernselskaberne efter deres forholdsmæssige indkøbsvolumen. Se også TPG 1.162, 1.163 og eksemplerne i TPG 1.164 - 173.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.