Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.3.3.2 Betydningen af offentlig regulering

Er en af de forbundne parter underlagt en særlig offentlig regulering, skal der ved anvendelse af armslængdeprincippet tages stilling til, hvilken betydning reguleringen skal have for de kontrollerede transaktioner.

Offentlig regulering kan eksempelvis gælde for: 

 • rentefastsættelse
 • service- og management fee
 • royalty
 • valuta udførsel mv.

Som udgangspunkt skal offentlig regulering behandles som en markedsbetingelse. Det er således tilfældet, hvor reguleringen både gælder for transaktioner mellem forbundne parter og transaktioner mellem uafhængige parter.

I de særlige tilfælde, hvor reguleringen kun gælder for transaktioner mellem forbundne parter, kan offentlig regulering af transaktioner være svært forenelige med armslængdeprincippet. Den rette tilgang vil i disse situationer bero på sagens konkrete omstændigheder.

Det bemærkes i den sammenhæng, at uafhængige parter ikke vil producere, sælge, udlåne eller yde services mv. uden at have indtægt ved den pågældende aktivitet. Dette gælder også for transaktioner mellem forbundne parter.

Det forhold, at en kontrolleret transaktion er underlagt en offentlig regulering, kan derfor aldrig medføre, at funktioner, aktiver og risici hos den ene af parterne ikke skal aflønnes.

Se også

TPG 1.132 - 1.136.

>OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel III

Flere lande har ydet støtte til lokale virksomheder under COVID-19 pandemien. Når det er sket, og den lokale virksomhed indgår i en multinational koncern, så opstår spørgsmålet om, hvorvidt indtægter eller sparede udgifter fra sådanne ordninger direkte eller indirekte kan allokeres til andre virksomheder i koncernen. Dette forhold behandles i særvejledningens kapitel III under følgende underoverskrifter:

  • Is the receipt of government assistance an economically relevant characteristic?
  • Is guidance on other local market features relevant when analysing the transfer pricing implications of government assistance?
  • Does the receipt of government assistance affect the price of controlled transactions?
  • Does the receipt of government assistance modify the allocation of risk in a controlled transaction?
  • Does the receipt of government assistance affect the comparability analysis?

<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.