Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.3.3.1 Betydningen af vedvarende tab

Når en eller flere af de forbundne parter har vedvarende tab, mens koncernen som helhed har overskud, kræves der en nærmere undersøgelse af årsagen hertil, herunder om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2. 

Tab kan skyldes markedsmæssige forhold, opstarts- eller omstruktureringsomkostninger eller andre legitime forretningsmæssige tiltag. Men en uafhængig part vil ikke acceptere at have tab gennem en længere periode, uden udsigt til en fremtidig indtjening som kan dække tabene.

En uafhængig part, der gennem en længere periode har haft tab, og som ikke har udsigt til at få disse tab dækket af den fremtidige indtjening, vil bringe den tabsgivende aktivitet til ophør.

Mellem forbundne parter kan situationen imidlertid være den, at de tabsgivende aktiviteter hos den ene part, er en forudsætning for overskudsgivende aktiviteter hos den eller de andre parter.

Når en af de forbundne parter har tab, mens koncernen som helhed har overskud ved aktiviteten, kan årsagen være, at den tabsgivende part ikke får tilstrækkelig kompensation for de aktiviteter der udføres. I sådanne situationer kan løsningen være, at den tabsgivende part skal aflønnes for at have leveret en service til koncernen.

Tab over en kortere periode kan skyldes virksomhedens forretningsstrategi. Eksempelvis, at virksomheden gennem en lav prissætning eller øgede markedsføringsomkostninger forsøger at vinde markedsandel. Det kan også være at virksomheden gennem øgede omkostninger forsøger at reducere omkostninger på sigt eller at udvikle nye profitgivende produkter mv.

Har en virksomhed gennem en længere periode haft dårlige resultater, fordi virksomheden har foretaget langsigtede investeringer i markedsandele, omkostningsbesparelser, udvikling af nye produkter mv. så skal de tab eller forøgede udgifter, som virksomheden har haft herved, senere afspejles i virksomhedens resultat gennem en forøget indtjening.

Se også

TPG 1.129 - 1.131 og 3.64 - 3.66.

Afsnit C.D.11.13.1.2.1 Detaljeret beskrivelse af virksomheden om beskrivelse af virksomheden, forretningsstrategi mv.

>OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel II

I mange tilfælde vil tab i COVID-19 år skyldes nedgang i omsætning, men en del af forklaringen kan også være, at der er afholdt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fx omstilling af eksisterende faciliteter. Der skal tages højde for sådanne ekstraordinære omkostninger og tab i sammenlignelighedsanalysen, ligesom allokeringen af ekstraordinære omkostninger mellem de koncernforbundne parter skal vurderes. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel II under følgende underoverskrifter:

    • Can entities operating under limited risk arrangements incur losses?
    • Under what circumstances may arrangements be modified to address the consequences of COVID-19?
    • How should operational or exceptional costs arising from COVID-19 be allocated between related parties?
    • How should exceptional costs arising from COVID-19 be taken into account in a comparability analysis?
    • How may force majeure affect the allocation of losses derived from the COVID-19 pandemic?

<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.